Untitled Page

:: สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ::
Skip Navigation Links
" ดัชนีทันสมัย ใส่ใจบริการ พัฒนางานสู่สากล "
Untitled Page

 
 
Untitled Page
ถ่ายทอดแถลงข่าว


ดัชนี เม.ย. 58
นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แถลงข่าวดัชนีราคาประจำเดือน เม.ย. 58 ในวันศุกร์ที่ 1 พ.ค. 58 ณ ห้องประชุมกิตติยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เวลา 11.30 น.
Untitled Page Untitled PageUntitled Page New Document

แบบสอบถามการใช้ Internet

Untitled Pageระบบงานราคาสินค้าภูมิภาค

  ระบบงานภายใน
       ระบบงานดัชนีภูมิภาค (เจ้าหน้าที่)

       แจ้งข่าวเจ้าหน้าที่

       ส่งไฟล์ข้อมูลให้ส่วนกลาง .
       แบบสำรวจช่องทางการให้บริการ
      
ระบบหนังสือเวียน

Untitled PageUntitled Page lqNWCM8V9y


HOT NEWSคำขวัญกระทรวงพาณิชย์
ปฏิทินการแถลงข่าวดัชนีราคาประจำปี 2557
- คำชี้แจง การปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐาน 2554
-คำชี้แจงการปรับปรุงดัชนีราคาส่งออกและดัชนีราคานำเข้าของประเทศ ปี2556
- ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ปีฐาน 2554
- การเปลี่ยนแปลงกำหนดการเผยแพร่ดัชนีราคาส่งออก - นำเข้าของประเทศ
- แจ้งผู้ใช้ข้อมูลสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
- ขั้นตอนการให้บริการของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


Untitled PageUntitled Page
ดัชนีราคาและภาวะเงินเฟ้อ
เงินเฟ้อ/ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI)
ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด
ดัชนีราคาผู้ผลิต(PPI)
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณค่า K
ดัชนีราคาส่งออก - นำเข้า
ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน
ดัชนีเศรษฐกิจ
ดัชนีวัฎจักรธุรกิจ
ดัชนีวัฏจักรเงินเฟ้อ
ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจ
ดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ
ราคาสินค้า
ราคาวัสดุก่อสร้าง
ราคาขายปลีกสินค้าและบริการ
ศูนย์ความรู้ด้านดัชนีฯ
รู้ทันเงินเฟ้อ
ความรู้เกี่ยวกับดัชนีเศรษฐกิจการค้า
มองทิศทางเศรษฐกิจจากดัชนีเศรษฐกิจการค้า
ห้องสมุดดัชนี
สารคดีดัชนี / แถลงข่าวดัชนี
ถาม - ตอบ ดัชนี
สถิติดัชนีเศรษฐกิจการค้า
บทความ/บทวิเคราะห์
ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สำนักงบประมาณ
ฐานข้อมูลเศรษฐกิจ ธปท.
ภาวะเศรษฐกิจไทย(GDP) สศช.
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ (TKC)
ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled Page
Untitled Page

แถลงข่าวครั้งต่อไป.. วันที่
แถลงข่าว

INDEX Apr 15 M/MY/YA/A
CPI 106.35 0.02 -1.04 -0.65
CORE-CPI 105.71 0.11 1.02 1.35
PPI 102.8 -0.1 -5.4 -5.2
CMI 121.8 0.1 -4.3 -3.9

เผยแพร่ครั้งต่อไป.. วันที่ 25 พค. 58
เผยแพร่ วันที่ 27 เมย. 58

INDEX Mar 15 M/MY/YA/A
EXI 97.0 0.1 -1.9 -1.7
IMI 86.7 -0.6 -11.2 -10.9
Untitled Page
Untitled PageNew Page 1

Untitled 1

Untitled Page

You're visitor number

Page Rank
Untitled PageUntitled Page
เพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์ กรุณาใช้ Inter Explorer
 ติดต่อเรา
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 0 2507 7000 โทรสาร 0 2507 5825
e-mail : indexmaster@moc.go.th