ข่าวทดสอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการมีส่วนร่วม..

>> 20 ก.ค. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดทำ เผยแพร่ และการใช้ประโยชน์ราคาวัสดุก่อสร้าง

>> 16 ก.ค. 63 สนค. โดย นายวิชานัน นิวาตจินดา ผู้อำนวยการกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า พร้อมคณะ ประชุมหารือกับหน่วยงานที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการสนับสนุนข้อมูลสำหรับจัดทำราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง

>> 30 มิ.ย. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สนค. ประชุมหารือกับหน่วยงานที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการสนับสนุนข้อมูลสำหรับจัดทำราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง

>> 20 มี.ค. 63 สนค. ประชุมหารือกับหน่วยงานที่ข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดทำดัชนีราคา CPI Worker

>> 19 มี.ค. 63 สนค. ประชุมหารือกับหน่วยงานที่ข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจฐานราก

>> 11-12 ธ.ค. 62 สนค. ลงพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี เพื่อประชุมหารือ กับพาณิชย์จังหวัด ผู้แทนส่วนราชการภูมิภาค ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่

>> 5-9 ส.ค. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการผลิต และส่งออก-นำเข้า เพื่อพัฒนาการจัดทำดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า
การแสดงผลเว็บไซต์สามารถแสดงผลได้ดีใน Browser Internet Explorer Version 9.0+ ขึ้นไป Mozilla Firefox Version 40+ และ Google Chrome Version 45+ในโหมดกราฟฟิกความละเอียด 800 X 600 พิกเซล และ 1024 X 768 พิกเซล