กิจกรรมสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม>> 14 มค. 64 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพาณิชย์คุณธรรม “ทาน ศีล ภาวนา” ครั้งที่ 37>> 7 มกราคม 2564 เวลา 12.30 น. เจา้หนา้ที่กองดัชนีเศรษฐกิจการคา้ ดาํเนินกิจกรรม “ทาน ศีล ภาวนา ครั้งที่ 36”>> 24 ธค. 63 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพาณิชย์คุณธรรม “ทาน ศีล ภาวนา” ครั้งที่ 35>> 19-20 ธค. 63 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมทำบุญ (วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม) และปฏิบัติธรรม “สวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา เจริญภาวนา ณ สวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี>> 17 ธค. 63 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพาณิชย์คุณธรรม “ทาน ศีล ภาวนา” ครั้งที่ 34>> 3 ธค. 63 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพาณิชย์คุณธรรม “ทาน ศีล ภาวนา” ครั้งที่ 33>> 26 พย. 63 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพาณิชย์คุณธรรม “ทาน ศีล ภาวนา” ครั้งที่ 32>> 26 พย. 63 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมตักบาตรทางน้ำ เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและวิถีวัฒนธรรมไทย>> 12 พย. 63 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพาณิชย์คุณธรรม “ทาน ศีล ภาวนา” ครั้งที่ 31>> 5 พ.ย. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 30">> 30 ตค. 63 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ร่วมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อเป็นการดำรงรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทย>> 29 ต.ค. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 29">> 25 ตค. 63 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ถวายผ้ากฐิน ณ วัดธรรมาราม ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา>> 22 ต.ค. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 28">> 15 ต.ค. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 27">> 8 ต.ค. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 26">> 1 ต.ค. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 25"">> 30 กย. 63 สนค. โดย ดศ. จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการดำเนินงานเพื่อเป็นสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ให้กับกองการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม>> 30 กย. 63 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการดำเนินงานเพื่อเป็นสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ให้กับหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์>> 24 ก.ย. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 24"

Pages