ผู้จัดการบริการ (ส่วนกลาง)  
  
นางสาววลัยพรรณ  เชียงเงิน (0 2507 5816)
  
  
ผู้จัดการบริการ (ส่วนภูมิภาค)
ติดต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ราคาวัสดุก่อสร้าง
รายปี
ส่วนกลาง กลาง เหนือ ตอ./น. ใต้
รายเดือน
ส่วนกลาง กลาง เหนือ ตอ./น. ใต้

คำชี้แจง..
กระบวนการจัดทำและเผยแพร่
รวมประกาศ ยกเลิก/ปรับปรุง รายการวัสดุก่อสร้าง


 

รวมประกาศ ยกเลิก/ปรับปรุง รายการวัสดุก่อสร้าง

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว