ดัชนีราคาผู้ผลิต

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือนพฤศจิกายน 2561

     กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนพฤศจิกายน 2561 (ปี2553 = 100) เท่ากับ 102.6 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 สูงขึ้นร้อยละ 0.9 (YoY) ตามการสูงขึ้นของดัชนีทั้ง 3 หมวดหลัก คือ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 2.5 ราคาสินค้าเกษตรสำคัญที่ปรับตัวสูงขึ้น อาทิ ข้าวเปลือก ความต้องการของตลาด ต่างประเทศมีอย่างต่อเนื่อง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ ผลิตอาหารสัตว์ มันสำปะหลังสด จากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของ ผู้ประกอบการโรงงานแป้งมันสำปะหลังและลานมันเส้น ส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลังปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน (มันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมันสำปะหลัง) กลุ่มผลไม้ (กล้วยหอม กล้วยน้าว้า มะพร้าวอ่อน ทุเรียน ลำไย ฝรั่ง) สุกรมีชีวิต และไข่ไก่ จากความต้องการบริโภคที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 9.8 จากราคาน้ามันปิโตรเลียมดิบ และก๊าซธรรมชาติ ตามภาวะตลาดโลก และหมวด ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร้อยละ 0.3 ราคาสินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (ข้าวสาร ปลายข้าว รำข้าว เนื้อสุกร) จากความต้องการ ของตลาดที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง กลุ่มน้ามันเชื้อเพลิง ราคายังคงมีทิศทางบวก แต่เป็นอัตราที่ชะลอตัวเนื่องจากอุปทานที่มีอยู่ในระดับสูง กลุ่มเม็ดพลาสติก ตามราคาน้ามันซึ่งเป็นสินค้าเกี่ยวเนื่อง กลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (เหล็กแท่ง เหล็กแผ่นและเหล็กเส้น) และกลุ่มเครื่องจักร (เครื่องสูบน้ า คอมเพรสเซอร์ รถไถนา) ตามต้นทุนการผลิตที่ปรับสูงขึ้น  

รายละเอียด............