ดัชนีราคาผู้ผลิต

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือนมกราคม 2562

     กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนมกราคม 2562 (ปี2553 = 100) เท่ากับ 100.8 เทียบกับเดือนมกราคม 2561 ลดลงร้อยละ 1.1 (YoY) เป็นผลจากดัชนีราคาหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.6 ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 2.8 และร้อยละ 0.7 ตามลำดับ โดยหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงตามราคา สินค้าสำคัญ เช่น กลุ่มน้ำมันเชื้อเพลิง กลุ่มปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติก กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง (ยางแผ่นรมควันและยางแท่ง) กลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (เหล็กแผ่น เหล็กเส้น) และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ (ทองคำ) ขณะที่หมวด ผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นจากราคาสินค้าสำคัญ อาทิ ก๊าซธรรมชาติและแร่เหล็ก ตามภาวะตลาดโลก และหมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นจากราคาสินค้าเกษตรสำคัญ ได้แก่ ข้าวเปลือก มีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากต่างประเทศ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ มันสำปะหลังสด จากความต้องการของตลาดที่มีอย่างต่อเนื่อง สุกรมีชีวิต และไข่ไก่ ปริมาณผลผลิตในระบบที่ลดลงและความต้องการบริโภคที่มีอย่างต่อเนื่องกดดัน ให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา   

รายละเอียด............