ดัชนีราคาผู้ผลิต

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือนมีนาคม 2562

     ดัชนี ราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนมีนาคม 2562 (ปี2553 = 100) เท่ากับ 102.0 เทียบกับเดือนมีนาคม 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (YoY) เป็นผลจากดัชนีราคาหมวดผลผลิตเกษตรกรรม และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 2.7 และร้อยละ 8.1 ตามลำดับ ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.3 โดยหมวดผลผลิตเกษตรกรรม สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น กลุ่มผลผลิตการเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลไม้ ได้แก่ กล้วยน้ำว้า สับปะรดโรงงานและทุเรียน กลุ่มสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ได้แก่ สุกรมีชีวิต เนื่องจากมาตรการลดปริมาณผลผลิตสุกรในปีที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น ไก่มีชีวิต และไข่ไก่ จากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นจากกลุ่มสินค้าปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงตามราคาสินค้าสำคัญ เช่น กลุ่มน้ำมันเชื้อเพลิงและเม็ดพลาสติก จากความต้องการใช้ที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตามกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน ได้ปรับลดกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคามีแนวโน้มสูงขึ้น กลุ่มสิ่งทอ และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ กลุ่มเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ กลุ่มเคมีภัณฑ์ กลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (เหล็กแผ่นและเหล็กเส้น) กลุ่มส่วนประกอบ คอมพิวเตอร์ และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ (ทองคำ)     

รายละเอียด............