ดัชนีราคาผู้ผลิต

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือนกันยายน 2560

     กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนกันยายน 2560 (ปี2553 = 100) เท่ากับ 102.0 เทียบกับเดือนกันยายน 2559 ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 0.5 (YoY) ซึ่งเคลื่อนไหวในทิศทางบวกเป็นเดือนแรก สาเหตุจากการสูงขึ้นของดัชนีราคา หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.8 จากสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก โลหะขั้นมูลฐานและ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ ยานพาหนะและอุปกรณ์ สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ และหมวดผลิตภัณฑ์ จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 5.8 จากกลุ่มสินค้าปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ และกลุ่มแร่โลหะ ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 2.8 จากกลุ่มสินค้าผลผลิตการเกษตร สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์

รายละเอียด............