ดัชนีราคาผู้ผลิต

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2561

     กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ปี2553 = 100) เท่ากับ 101.7 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.9 (YoY) สาเหตุจากการลดลงของดัชนีราคาหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.3 จากสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะและอุปกรณ์ และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ และหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 7.4 จากกลุ่มสินค้าผลผลิตการเกษตร สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 3.1 จากกลุ่มสินค้าปิโตรเลียมและ ก๊าซธรรมชาติ และกลุ่มแร่โลหะ  

รายละเอียด............