ดัชนีราคาผู้ผลิต

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือนมิถุนายน 2563

     สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ

                  ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนมิถุนายน 2563 (ปี 2553 = 100) เท่ากับ 98.9 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2562  ลดลงร้อยละ 3.1 (YoY) เป็นผลจากหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 2.8 จากสินค้าสําคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ และผลิตภัณฑ์ยาง หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง
ลดลงร้อยละ 19.2 จากสินค้าสําคัญ ได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ โดยสินค้าเชื้อเพลิงและสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง กับน้ำมันปรับลดลงตามตลาดโลกและต้นทุนวัตถุดิบ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 0.9 จากสินค้าสําคัญ อาทิ หัวมันสําปะหลัง ยางพารา พืชผัก และสุกรมีชีวิต เนื่องจาก ผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทําให้ความต้องการชะลอตัว

                  ดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) พบว่า หมวดสินค้าสําเร็จรูป สินค้ากึ่งสําเร็จรูป (แปรรูป) และสินค้าทุน หดตัวร้อยละ 1.0  7.5 และ 5.0 ตามลําดับ โดยมีสินค้าสําคัญในห่วงโซ่อุปทานที่ราคาปรับลดลงตามวัตถุดิบ ได้แก่ น้ำยางข้น/ยางแผ่นดิบ –ยางแผ่นรมควัน/ยางแท่ง  มันสําปะหลัง –แป้งมันสําปะหลัง/ มันเส้น/ มันอัดเม็ด จากภาวะการค้าชะลอตัว สําหรับสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก–ข้าวสารเจ้า/ ข้าวนึ่ง/ปลายข้าว -แป้งข้าวเจ้า ตามผลผลิตที่ลดลงจากภาวะภัยแล้ง และปาล์มสด –น้ํามันปาล์มดิบ- น้ํามันปาล์มบริสุทธิ์ ตามมาตรการสนับสนุนการใช้ในประเทศ

รายละเอียด............