ดัชนีราคาผู้ผลิต

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือนพฤษภาคม 2561

     กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนพฤษภาคม 2561 (ปี2553 = 100) เท่ากับ 103.0 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 สูงขึ้นร้อยละ 0.7 (YoY) ตามการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง (สูงขึ้นร้อยละ 9.2) และ หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สูงขึ้นร้อยละ 0.7) ในขณะที่หมวดผลผลิต เกษตรกรรม (ลดลงร้อยละ 1.2) โดยหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมืองปรับตัวสูงขึ้น ตามราคาน้้ามันปิโตรเลียมดิบ และก๊าซธรรมชาติ หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นตามราคาสินค้ากลุ่มน้้ามันเชื้อเพลิง เนื่องจากการปรับลดก้าลังการผลิต ส่งผลให้อุปทานน้้ามันลดลง กลุ่มสินค้าเม็ดพลาสติก ราคาสูงขึ้นตามราคาน้้ามัน ซึ่งเป็นสินค้าเกี่ยวเนื่อง กลุ่มเยื่อกระดาษ จากความต้องการอย่างต่อเนื่องขณะที่วัตถุดิบไม่เพียงพอ กลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ราคาวัตถุดิบปรับขึ้นตามราคาตลาดโลก และกลุ่มผลิตภัณฑ์อโลหะ ในขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรมลดลง เนื่องจากผลผลิตเข้าสู่ภาวะปกติส่งผลให้ปริมาณมีมากกว่าความต้องการบริโภค อาทิ ผลปาล์มสด มะพร้าวผล ยางพารา สุกร/ไก่มีชีวิต ปลาน้้าจืด และกุ้งแวนนาไม  

รายละเอียด............