ดัชนีราคาผู้ผลิต

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือนกรกฎาคม 2561

     กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนกรกฎาคม 2561 เท่ากับ 103.2 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2560 สูงขึ้นร้อยละ 2.2 (YoY) จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ร้อยละ 1.1 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ร้อยละ 12.6 และ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร้อยละ 2.0 และเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2561 ดัชนีราคาผู้ผลิตเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง โดยหมวดผลิตภัณฑ์ จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 1.6 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.1 ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรมลดลง ร้อยละ 1.3  

รายละเอียด............