ดัชนีราคาผู้ผลิต

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือนมิถุนายน 2562

     สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รายงานัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่ งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนมิถุนายน 2562 (ปี2553 = 100) เท่ากับ 102.1 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2561 ลดลงร้อยละ 1.1 (YoY) จากหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 2.2 โดยสินค้าสำคัญ ได้แก่ กลุ่ม น้ำมันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และเม็ดพลาสติก กลุ่มส่วนประกอบ คอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) กลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (เหล็กแผ่น เหล็กเส้นและเหล็กฉาก) กลุ่มเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ กลุ่มสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 1.9 จากกลุ่มสินค้า น้ำมันปิโตรเลียมดิบและแร่โลหะ (ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก วุลแฟรม) เป็นไปตามภาวะ ตลาดโลก ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 7.7 จากสินค้าสำคัญ ที่ปรับราคาสูงขึ้น อาทิ ข้าวเปลือกเหนียว จากความต้องการที่เพิ่มขึ้น กลุ่ม ยางพารา จากมาตรการภาครัฐเริ่มส่งผล เช่น มาตรการส่งเสริมการใช้ยางใน ประเทศให้มากขึ้นรวมถึงการควบคุมปริมาณการส่งออกร่วมกัน 3 ประเทศ (ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย) กลุ่มพืชผัก กลุ่มผลไม้ สุกร/ไก่มีชีวิต กลุ่มสัตว์น้ำ (ปูม้า ปลาอินทรี และกุ้งแวนนาไม) จากความต้องการบริโภคของตลาดในประเทศและ ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น  

รายละเอียด............