ดัชนีราคาผู้ผลิต

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือนธันวาคม 2560

     กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนธันวาคม 2560 (ปี 2553 = 100) เท่ากับ 101.5 เทียบกับเดือนธันวาคม 2559 ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.6 (YoY) สาเหตุจากการลดลงของดัชนีราคาหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.2 จากสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ผลิตภัณฑ์อโลหะ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และหมวดผลผลิต เกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 4.9 จากกลุ่มสินค้าผลผลิตการเกษตร สัตว์มีชีวิตและ ผลิตภัณฑ์ ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 3.7 จากกลุ่มสินค้า ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ และกลุ่มแร่โลหะ 

รายละเอียด............