ดัชนีราคาผู้ผลิต

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือนธันวาคม และปี 2562

     สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนธันวาคม 2562 (ปี 2553 = 100) เท่ากับ 100.7 เทียบกับเดือนธันวาคม 2561 ลดลงร้อยละ 0.3 (YoY) จากการลดลงของราคาหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมร้อยละ 0.9 และผลิตภัณฑ์จากเหมืองร้อยละ 1.3 โดยเฉพาะ กลุ่มน้้ามันเชื้อเพลิง กลุ่มเคมีภัณฑ์ (เม็ดพลาสติก) กลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) กลุ่มโลหะขั้นมูลฐาน กลุ่มเยื่อกระดาษ กลุ่มสิ่งทอ และผลิตภัณฑ์จากเหมือง อาทิ น้้ามันปิโตรเลียมดิบ และก๊าซธรรมชาติ โดยมี เหตุผลส้าคัญจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวท้าให้ความต้องการซื้อทั้งในประเทศ และต่างประเทศลดลง ในขณะที่สินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้นร้อยละ 5.0 โดยสินค้าส้าคัญที่มี ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเหนียว ผลปาล์มสด ผลไม้ ไก่มีชีวิต และไก่สด

     ดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) พบว่า ดัชนีราคา สินค้าส้าเร็จรูปและสินค้ากึ่งส้าเร็จรูปลดลง 0.3 และ 0.7 ตามล้าดับ ในขณะที่ดัชนีราคาวัตถุดิบ ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 1.1 โดยมีห่วงโซ่อุปทานที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นตามวัตถุดิบอย่างชัดเจน ได้แก่ ผลปาล์มสด-น้้ามันปาล์มดิบ จากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐเพื่อลดปริมาณอุปทาน สับปะรดโรงงาน-สับปะรดกระป๋อง และไก่มีชีวิต-ไก่สด จากความต้องการของผู้บริโภคที่มากขึ้น ข้าวเปลือกเหนียว-ข้าวสารเหนียว-แป้งข้าวเหนียว ในขณะที่ หัวมันส้าปะหลังสด-ผลิตภัณฑ์ มันส้าปะหลังและสตาร์ช มีราคาลดลงจากความต้องการสินค้าที่ชะลอตัว  

รายละเอียด............