ดัชนีราคาผู้ผลิต

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือนกันยายน 2561

     กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนกันยายน 2561 (ปี2553 = 100) เท่ากับ 103.3 เทียบกับเดือนกันยายน 2560 สูงขึ้นร้อยละ 1.3 (YoY) ตามการสูงขึ้นของดัชนีหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ร้อยละ 1.2) และหมวด ผลิตภัณฑ์จากเหมือง (ร้อยละ 12.0) ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรมลดลง (ร้อยละ -1.2) โดยหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นตามราคา กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (ข้าวสาร ปลายข้าว ร าข้าว เนื้อสุกร ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง เครื่องปรุงรส) จากราคาวัตถุดิบที่ปรับสูงขึ้น กลุ่มน้้ามันเชื้อเพลิง จากการปรับลดก าลังการผลิต ของประเทศผู้ผลิตน้ ามัน กลุ่มสินค้าเคมีภัณฑ์ ตามราคาน้ ามันซึ่งเป็นสินค้า เกี่ยวเนื่อง กลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น เหล็กเส้น) และ กลุ่มเครื่องจักร (เครื่องสูบน้ า คอมเพรสเซอร์ รถไถนา) ตามต้นทุนการผลิต และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นตามราคาน้ ามันปิโตรเลียมดิบ และก๊าซธรรมชาติ ตามภาวะตลาดโลก ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงตามราคาสินค้าส าคัญ อาทิ ผลปาล์มสด มะพร้าวผล ยางพารา พืชผัก (มะเขือเทศ กะหล่ าปลี คะน้า ผักกาดหอม ต้นหอม ผักชี ผักกาดหัว ผักขึ้นฉ่าย กะหล่ าดอก ผักกวางตุ้ง ฟักทอง มะระจีน) กลุ่มผลไม้ (กล้วยน้ าว้า สับปะรดโรงงาน มังคุด เงาะ กล้วยไข่) ปลาและ สัตว์น้ า (กุ้งแวนนาไม ปลาหมึกสด)  

รายละเอียด............