ตารางเวลาเผยแพร่

ตารางเวลาเผยแพร่ข้อมูลของกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

รายการข้อมูล

ความถี่ของข้อมูล

กำหนดเวลาเผยแพร่ข้อมูล

ผู้จัดการบริการ

โทร.

 แถลงข่าวดัชนี(ปฏิทินแถลงข่าว)

เดือน

วันแรกที่เปิดทำการของทุกเดือน

คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

เอมอร  จารุวรรโณ

0 2507 6718

 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและพื้นฐาน

เดือน

วันแรกที่เปิดทำการของทุกเดือน

สมเดช อุดมชัย

0 2507 5855

 ดัชนีราคาผู้บริโภครายได้น้อย

เดือน

วันที่ 10 ของทุกเดือน

ชลัยพร จิตตะทัต

0 2507 5849

 ดัชนีราคาผู้บริโภคเขตชนบท

เดือน

วันที่ 5 ของทุกเดือน

จรีพร  รุ่งประเสริฐสุข

0 2507 5849

 ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด

เดือน

ภายใน 10 วันทำการแรก ของเดือนถัดไป

ประพันธ์  ทีคลัง
ทิพย์เกษม  เมฆจรูญ

0 2507 5822
0 2507 5827

 ดัชนีราคาผู้ผลิต

เดือน

วันแรกที่เปิดทำการของทุกเดือน

สุรีย์  พันธุ์งาม
ชาญยุทธ อ้นอรุณ 

0 2507 5808
0 2507 5827

 ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน

ไตรมาส

วันแรกที่เปิดทำการของไตรมาสถัดไป

จุฑามาศ  ชัยวงค์
รัชดาภรณ์ รุ่งฤทธิ์

0 2507 5817
0 2507 6761

 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

เดือน

วันแรกที่เปิดทำการของทุกเดือน

กัลยา  คงหนู
อำพร  พรหมเหมือน

0 2507 6711
0 2507 5816

 ดัชนีใช้คำนวณค่า K

เดือน

วันเปิดทำการที่ 2 ของเดือนถัดไป

อรรณพ สุสุทธิ์พงษ์

0 2507 6719

ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง

เดือน

วันเปิดทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป

กัลยา คงหนู
ตรีพิพัฒน์  สุขารมย์

0 2507 5811
0 2507 6762

 ดัชนีราคาส่งออก

เดือน

วันที่ 25 ของเดือนถัดไป

ศิริวรรณ  ทองสกุล

 0 2507 6708

 ดัชนีราคานำเข้า

เดือน

วันที่ 25 ของเดือนถัดไป

กาญจนา โปทอง

 0 2507 7337

 ดัชนีวัฏจักรธุรกิจ

เดือน

วันแรกที่เปิดทำการของทุกเดือน

วลัยพรรณ  กำเนิดมณี

0 2507 5812

 ดัชนีวัฏจักรเงินเฟ้อ

เดือน

วันแรกที่เปิดทำการของทุกเดือน

วลัยพรรณ  กำเนิดมณี

0 2507 5812

 ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจ

ไตรมาส

ทุกวันที่ 25 ของไตรมาสถัดไป

มาลัย  ชีวถนอมศักดิ์

0 2507 6706

 ดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก

เดือน

ทุกวันที่ 27 ของเดือนถัดไป

มาลี  หวังรุ่งโรจน์

0 2507 7338

 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

เดือน

ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

มาลัย  ชีวถนอมศักดิ์

0 2507 6706

 ราคาวัสดุก่อสร้าง(ส่วนกลาง) 

เดือน

วันเปิดทำการที่ 1 ของเดือนถัดไป

วัลยา สุขารมย์

0 2507 6763

 ราคาวัสดุก่อสร้าง(ส่วนภูมิภาค) 

เดือน

วันเปิดทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป

อัมพร  พรหมเหมือน
ตีพิพัฒน์  สุขารมย์

0 2507 5816
0 2507 6762

 ราคาขายปลีกสินค้าและบริการ

เดือน

วันแรกที่เปิดทำการของทุกเดือน

สมเดช อุดมชัย

0 2507 5850

 

http://www.price.moc.go.th/price/know/news/index_news2_new.htm