ตารางเวลาเผยแพร่

ตารางเวลาเผยแพร่ข้อมูลของกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

รายการข้อมูล

ความถี่

กำหนดเวลาเผยแพร่ข้อมูล

ผู้จัดการบริการ

โทร.

 แถลงข่าวดัชนี(ปฏิทินแถลงข่าว)

เดือน

ทุกวันที่ 5 ของเดือน

คณะทำงานประชาสัมพันธ์
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

0 2507 6718

 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและพื้นฐาน

เดือน

ทุกวันที่ 5 ของเดือน

สมเดช อุดมชัย

0 2507 5855

 ดัชนีราคาผู้บริโภครายได้น้อย

เดือน

วันที่ 10 ของทุกเดือน

ชลัยพร จิตตะทัต

0 2507 5849

 ดัชนีราคาผู้บริโภคเขตชนบท

เดือน

วันที่ 5 ของทุกเดือน

จรีพร  รุ่งประเสริฐสุข

0 2507 5849

 ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด

เดือน

ภายใน 10 วันทำการแรก ของเดือนถัดไป

กัลยา  คงหนู
อกนิษฐ์ รอดประเสริฐ

0 2507 5822
0 2507 5827

 ดัชนีราคาผู้ผลิต

เดือน

ทุกวันที่ 5 ของเดือน

กาญจนา โปทอง
ชาญยุทธ อ้นอรุณ 

0 2507 5808
0 2507 5827

 ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน

ไตรมาส

วันแรกที่เปิดทำการของไตรมาสถัดไป

สุรีย์ พันธุ์งาม
พัชรี สำราญพิศ

0 2507 5861
0 2507 6761

 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

เดือน

ทุกวันที่ 5 ของเดือน

ประพันธ์ ทีคลัง
อำพร พรหมเหมือน

0 2507 6711
0 2507 5816

 ดัชนีใช้คำนวณค่า K

เดือน

วันเปิดทำการที่ 2 ของเดือนถัดไป

ตรีพิพัฒน์ สุขารมย์

0 2507 6719

 ดัชนีราคาส่งออก

เดือน

วันที่ 25 ของเดือนถัดไป

นิตยา ชูมี
ศิริวรรณ  ทองสกุล

 0 2507 6708

 ดัชนีราคานำเข้า

เดือน

วันที่ 25 ของเดือนถัดไป

นิตยา ชูมี
ศศิธร รักสัจจะ

 0 2507 7337

 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

เดือน

ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

ณิชชาภัทร กาญจนอุดมการ
ปัทมาภรณ์ ด้วงบุญมา

0 2507 6706

 ราคาวัสดุก่อสร้าง(ส่วนกลาง) 

เดือน

วันทำการแรกของเดือนถัดไป

ตรีพิพัฒน์ สุขารมย์

0 2507 6763

 ราคาวัสดุก่อสร้าง(ส่วนภูมิภาค) 

เดือน

ภายใน 5 วันทำการแรกของเดือนถัดไป

เจ้าหน้าที่ประสานงาน
อำพร พรหมเหมือน

ตรีพิพัฒน์  สุขารมย์
เปมิกา ธัญญกรรม

0 2507 5816
0 2507 6762