ผู้จัดการบริการ  
  
นางนิตยา  ชูมี (0 2507 5855)
นางสาวศิริวรรณ  ทองสกุล (0 2507 6708)
  
นางสาวศศิธร  รักสัจจะ (0 2507 7339)

ดัชนีราคาส่งออก - นำเข้า
รายงาน   

รายงานประจำเดือน

สถิติ   
ดัชนีราคาส่งออก
อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับเดือนก่อนหน้า
อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า

อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า
ดัชนีราคานำเข้า
อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับเดือนก่อนหน้า
อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า

อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า
คำชี้แจง   
การปรับปรุงดัชนีราคาส่งออกและดัชนีราคานำเข้า ปี 2556
การปรับปรุงดัชนีราคาส่งออก ปี 2555
ดัชนีราคาส่งออก
ดัชนีราคานำเข้า
กระบวนการจัดทำและเผยแพร่
Link ที่เกี่ยวข้อง