ผู้จัดการบริการ  
 
นางสาวกาญจนา โปทอง  (0 2507 7337)
 
นางพัชรีญา  ถนอมจิตร (0 2507 5809)
 
นายนิกร  มากเขียว  (0 2507 6709)

 

รายงาน 
รายงานประจำเดือน
สถิติ 
Downloads
คำชี้แจง
การปรับปรุงดัชนีราคาผู้ผลิต ปีฐาน 2558
การปรับปรุงดัชนีราคาผู้ผลิต ปีฐาน 2553
กระบวนการจัดทำและเผยแพร่
Special Link