สรุปข้อมูลผู้บริหาร

ดัชนีราคา 

ดัชนีเศรษฐกิจ 

ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด 

รายงานการวิเคราะห์ภาวะเงินเฟ้อของไทย 

รายงานการวิเคราะห์ดัชนีส่งออก-นำเข้าของไทย