ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของไทย เดือนมิถุนายน 2561

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของไทย เดือนมิถุนายน 2561 ดังนี้

            ดัชนีราคาส่งออก เดือนมิถุนายน 2561 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2560 สูงขึ้น ร้อยละ 4.2 (YoY) เป็นการสูงขึ้นในอัตราชะลอลง ปัจจัยหลักเป็นผลจากค่าเงินบาท อ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าหลัก ยังสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาสินค้าส าคัญยังคงปรับสูงขึ้น ได้แก่ น้ ามันส าเร็จรูป เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เหล็ก ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังข้าว ไก่สด แช่เย็นแช่แข็ง เป็นต้น

          ดัชนีราคานำเข้า เดือนมิถุนายน 2561 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2560 สูงขึ้น ร้อยละ 7.8 (YoY) เป็นผลจากการปรับสูงขึ้นของทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะ หมวดสินค้าเชื้อเพลิง เนื่องจากราคาน้ามันปรับตัวสูงขึ้นตามปริมาณผลผลิต ในตลาดโลกที่ลดลง ขณะที่ความต้องการใช้เพิ่มขึ้นรองลงมา คือ หมวดสินค้า วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป หมวดสินค้าทุน หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์ การขนส่ง และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค

รายละเอียด.....

รายงานดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก เดือนกรกฎาคม 2561

         ภาพรวมดัชนีภาวะธุรกิจส่งออกเดือนกรกฎาคม 2561 เท่ากับ 52.1 มีค่าเท่ากันกับเดือนก่อนหน้า และสูงกว่าระดับ 50 แสดงว่า ผู้ส่งออกยังคงมีมุมมองที่ดีต่อภาวะการส่งออกของไทย และจากการส ารวจ ความคิดเห็นของผู้ส่งออก จำนวน 304 ราย มีรายละเอียดผลการสำรวจดังนี้

        ดัชนีมูลค่าส่งออก เดือนกรกฎาคม 2561 มีค่าเท่ากับ 54.0 แสดง ว่ามูลค่าการส่งออกมีทิศทางที่ดีขึ้น สาเหตุหลักมาจาก ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัวตามเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวโน้มของสินค้าเทคโนโลยีที่มีบทบาท มากขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน 

       ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ เดือนกรกฎาคม 2561 มีค่าเท่ากับ 52.1 แสดงว่า คำสั่งซื้อใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากมีคำสั่งซื้อต่อเนื่อง จากตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะรถกระบะส่งออกในตลาดออสเตรเลีย เวียดนามและเอเชีย

       ดัชนีการจ้างงาน เดือนกรกฎาคม 2561 มีค่าเท่ากับ 52.9 แสดงให้เห็นว่าการจ้างงานของภาคการส่งออกปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ ส่วนประกอบ ตามคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นของสินค้าเทคโนโลยีในปัจจุบัน

รายละเอียด.....