ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของไทย เดือนตุลาคม 2561

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของไทย เดือนตุลาคม 2561 ดังนี้

            ดัชนีราคาส่งออก เดือนตุลาคม 2561 เท่ากับ 100.9 (ปี 2555 = 100) เทียบกับเดือนตุลาคม 2560 สูงขึ้นร้อยละ 2.5 (YoY) กลับมาฟื้นตัว อีกครั้งหลังจากที่ผ่านมาอยู่ในทิศทางชะลอตัว 4 เดือนติดต่อกัน โดยหมวดสินค้า ที่ส่งผลให้ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง โดยเฉพาะน้้ามันส้าเร็จรูปยังคงปรับตัวสูงขึ้น รองลงมาคือ หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้้ามัน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก และหมวดสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันปะหลัง ข้าว และไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ขณะที่หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรปรับตัวลดลง ได้แก่ น้้าตาลทราย อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าที่ขยายตัวได้ อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยส้าคัญที่สนับสนุนให้ดัชนีราคาส่งออกยังคงปรับตัวสูงขึ้น

            ดัชนีราคานำเข้า เดือนตุลาคม 2561 เท่ากับ 94.2 (ปี 2555 = 100) เทียบกับเดือนตุลาคม 2560 สูงขึ้นร้อยละ 5.5 (YoY) เป็นผลจากการปรับ สูงขึ้นของทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะหมวดสินค้าเชื้อเพลิง ได้แก่ น้้ามันดิบ น้้ามันส้าเร็จรูป เป็นผลจากการปรับลดก้าลังการผลิตอย่างต่อเนื่องของผู้ผลิต น้้ามันทั้งในและนอกกลุ่มโอเปก ขณะที่ความต้องการใช้เพิ่มขึ้น รวมถึง สถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกน้้ามันดิบ ลดลง รองลงมาคือ หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส้าเร็จรูป ได้แก่ เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยและยาก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์ พืชและผลิตภัณฑ์จาก พืช และอุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หมวดสินค้าทุน เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรไฟฟ้าและ ส่วนประกอบ หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและ อุปกรณ์ยานยนต์และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและ เภสัชกรรม และเครื่องใช้เบ็ดเตล็ด

รายละเอียด.....

รายงานดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก เดือนพฤศจิกายน 2561

          กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รายงานดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก ดังนี้ ภาพรวมดัชนีภาวะธุรกิจส่งออกเดือนพฤศจิกายน 2561 เท่ากับ 46.4 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ในระดับ 50.8 และมีค่าต่ำ กว่าระดับ 50 แสดงว่า ผู้ส่งออกมีมุมมองการส่งออกของไทยจะปรับตัวลดลง และจากการส่ารวจความคิดเห็นของผู้ส่งออก จ านวน 308 ราย มีรายละเอียด ผลการส่ารวจดังนี้

          ดัชนีมูลค่าส่งออก 0 50 100 มค.55 มค.56 มค.57 มค.58 มค.59 มค.60 มค.61 พ.ย. 61 = 44.8 ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ 0 50 100 มค.55 มค.56 มค.57 มค.58 มค.59 มค.60 มค.61 ดัชนีการจ้างงาน พ.ย. 61 = 42.0 พ.ย. 61 = 50.0 ดัชนีมูลค่าส่งออก เดือนพฤศจิกายน 2561 มีค่าเท่ากับ 44.8 แสดงว่า มูลค่าการส่งออกมีทิศทางปรับลดลง สาเหตุหลักมาจากเศรษฐกิจโลก ชะลอลง ส่งผลกระทบต่อการส่งออกไทย โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรม เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ ส่วนประกอบ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เนื่องจากลูกค้าสั งซื้อและสต๊อกสินค้าไว้ล่วงหน้าเพื่อผลิตและขายช่วงเทศกาล คริสต์มาสและปีใหม่ อีกทั้งความต้องการของตลาดต่างประเทศโลกลดลง จากผลกระทบและความเสี่ยงของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน สินค้าส่าคัญที มีมูลค่าส่งออก ลดลง ได้แก่ ผักผลไม้ สด แช่เย็น แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ยางพารา น้ำตาลทราย สิ่งทอ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่ีองอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่รวมคอมพิวเตอร์) เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง ยานพาหนะ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ รองเท้าและชิ้นส่วน อาหารส่าเร็จรูป และเชื้อเพลิงและพลังงาน ขณะทื่สินค้าที มีมูลค่าส่งออก เพิ่มขึ้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลัง ไก่แช่เยือกแข็งและแปรรูป อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง อาหารทะเล กระป๋องและแปรรูป อัญมณีและเครื่องประดับ เหล็ก เหล็กกล้า และ ผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และเสื้อผ้าส่าเร็จรูป

รายละเอียด.....