ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของไทย เดือนกันยายน 2562

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของไทย เดือนกันยายน 2562 ดังนี้

            ดัชนีราคาส่งออก เดือนกันยายน 2562 เท่ากับ 101.1 (ปี 2555 = 100) เทียบกับเดือนกันยายน 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.3(YoY) ปัจจัยหลักเป็นผลจาก ราคาสินค้าในหมวดสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร ยังคงปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับตลาดคู่ค้าหลักปรับตัวดีขึ้น ทำให้มีคำสั่งซื้อจากตลาดต่างประเทศอย่าง ต่อเนื่อง สินค้าสำคัญที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว ไก่สด แช่เย็นแช่แข็ง ยางพารา ผลไม้สด แช่เย็นแช่แข็งและแห้ง และหมวดสินค้า อุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ขณะที่หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ดัชนีราคาส่งออกลดลง ได้แก่ น้ามันสำเร็จรูป และ น้ามันดิบ สำหรับหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ดัชนีราคาส่งออกไม่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ทิศทางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม การค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ยังคงยืดเยื้อ และสถานการณ์ Brexit ที่ยังไม่ชัดเจน รวมถึงเงินบาทที่แข็งค่า อาจเป็นปัจจัยกดดันต่อทิศทางราคาส่งออกของไทย ในระยะต่อไป

           ดัชนีราคานำเข้า เดือนกันยายน 2562 เท่ากับ 93.2(ปี 2555 = 100) เทียบกับ เดือนกันยายน 2561 ลดลงร้อยละ 0.6 (YoY) เป็นผลมาจากราคานำเข้า หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ามันดิบ น้ามันส าเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม และ ถ่านหิน สินค้าที่ดัชนีราคานำเข้าปรับสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าทุน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โลหะ ผลิตภัณฑ์ท าจากยาง เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกล และส่วนประกอบ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป ได้แก่ ทองคำ อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ทองแดงและผลิตภัณฑ์ ด้ายและเส้นใย ผลิตภัณฑ์ท าจากพลาสติก และสัตว์น้าสด แช่เย็นแช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ สัตว์มีชีวิตไม่ได้ท าพันธุ์ สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง นมและผลิตภัณฑ์นม และ ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์ การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์โดยสารและ รถบรรทุก

รายละเอียด.....