ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของไทย เดือนเมษายน 2562

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของไทย เดือนเมษายน 2562 ดังนี้

            ดัชนีราคาส่งออก เดือนพฤษภาคม 2562 เท่ากับ 101.2 (ปี 2555 = 100) เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 ดัชนีราคาส่งออกไม่เปลี่ยนแปลง (YoY) เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังคงมีทิศทางชะลอตัวจากผลสงครามการค้า ระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ยืดเยื้อ ประกอบกับแนวโน้มค่าเงินบาทมีทิศทางแข็งค่า ส่งผลกระทบให้การส่งออกของไทยชะลอลง อย่างไรก็ตาม คําสั่งซื้อจากตลาด ต่างประเทศยังเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การส่งออกสินค้าบางรายการขยายตัวได้ดี โดยหมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ้น คือ หมวดสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ยางพารา ข้าว ผัก ผลไม่สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง และไก่สด แช่เย็นแช่แข็ง ขณะที่หมวดสินค้าที่ส่งผลให ดัชนีราคาส่งออกลดลง คือ หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง โดยเฉพาะน้ํามันสําเร็จรูปและน้ํามันดิบ และหมวดสินค้า อุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ น้ําตาลทราย และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป สําหรับหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ดัชนีราคาส่งออกไม่เปลี่ยนแปลง

             ดัชนีราคานําเข้า เดือนพฤษภาคม 2562 เท่ากับ 93.5 (ปี 2555 = 100) เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 ลดลงร้อยละ 0.2 (YoY) หมวดสินค้าที่ปรับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ํามันดิบ น้ํามันสําเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียม หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ได แก่ ส่วนประกอบและ อุปกรณ์ยานยนต์ และหมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป ได้แก่ เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ และทองคํา ขณะที่ดัชนีราคานําเข้าที่ปรับตัวสูงขึ้นคือ หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้า และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และการทดสอบ สําหรับหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ดัชนีราคานําเข้า ไม่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียด.....