ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของไทย เดือนมกราคม 2561

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของไทย เดือนมกราคม 2561 ดังนี้

         ดัชนีราคาส่งออก เดือนมกราคม 2561 เทียบกับเดือนมกราคม 2560 สูงขึ้นร้อยละ 4.8 (YoY) ปรับตัวสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า ซึ่งเป็นไปตามการฟื้นตัว ของเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้า ส่งผลให้มีความต้องการสินค้าจาก ตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลจากการแข็งค่าของเงินบาท เมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออกสําคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ น้ํามัน สําเร็จรูป ข้าว ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง ไก่สด และกุ้งสด แช่เย็นแช่แข็ง อาหาร ทะเลกระป๋องและแปรรูป เคมีภัณฑ์เม็ดพลาสติก ทองคํา เหล็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และยานพาหนะอุปกรณ์และส่วนประกอบ

        ดัชนีราคานําเข้า เดือนมกราคม 2561 เทียบกับเดือนมกราคม 2560 ปรับสูงขึ้นร้อยละ 6.7 (YoY) เป็นผลจากการปรับสูงขึ้นของทุกหมวดสินค้าโดยเฉพาะหมวด สินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลักจากราคาน้ํามันตามปริมาณผลผลิตโลกที่ลดลง ขณะที่ความ ต้องการเพิ่มขึ้น รองลงมาคือ หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป หมวดสินค้าทุน หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งและหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค

รายละเอียด.....