ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของไทย เดือนพฤศจิกายน 2560

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของไทย เดือนพฤศจิกายน 2560 ดังนี้

          ดัชนีราคาส่งออก เดือนพฤศจิกายน 2560 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2559 สูงขึ้นร้อยละ 4.5 (YoY) เป็นการปรับตัวสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า ซึ่งเป็นไปตาม การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ มีความต้องการสินค้าจากตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยสินค้าส่งออกสําคัญ ที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ น้ํามันสําเร็จรูป เคมีภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เม็ดพลาสติก ยานพาหนะอุปกรณ์และส่วนประกอบ เหล็กยางพารา ข้าว ไก่สด แช่เย็นแช่แข็ง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และน้ำตาลทราย

         ดัชนีราคานําเข้า เดือนพฤศจิกายน 2560 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2559 ปรับสูงขึ้นร้อยละ 6.4 (YoY) เป็นผลจากการปรับสูงขึ้นของทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะหมวดสินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลัก รองลงมาคือ หมวดสินค้าวัตถุดิบและ กึ่งสําเร็จรูป หมวดสินค้าทุนและหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค และหมวดยานพาหนะ และอุปกรณ์การขนส่ง

รายละเอียด.....