ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของไทย เดือนสิงหาคม 2561

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของไทย เดือนสิงหาคม 2561 ดังนี้

            ดัชนีราคาส่งออก เดือนสิงหาคม 2561 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2560 สูงขึ้น ร้อยละ 3.0 (YoY) เป็นการสูงขึ้นในอัตราชะลอลง สาเหตุหลักเป็นผลจากการหดตัว ของราคาสินค้าสำคัญ ได้แก่ ยางพารา กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง น้ำตาลทราย และทองคำ อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าที่ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้ดัชนีราคาส่งออกยังคงปรับตัวสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง โดยสินค้าสำคัญที่ส่งผลให้ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ น้ำมันส าเร็จรูป สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน เครื่องอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้า เหล็ก ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าว ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง เป็นต้น

          ดัชนีราคานำเข้า เดือนสิงหาคม 2561 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2560 สูงขึ้น ร้อยละ 6.0 (YoY) เป็นผลจากการปรับสูงขึ้นของทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะ หมวดสินค้าเชื้อเพลิง เนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นตามปริมาณผลผลิต ในตลาดโลกที่ลดลง ขณะที่ความต้องการใช้เพิ่มขึ้น รองลงมา คือ หมวดสินค้าวัตถุดิบ และกึ่งสำเร็จรูป หมวดสินค้าทุน หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค และหมวดยานพาหนะ และอุปกรณ์การขนส่ง

รายละเอียด.....

รายงานดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก เดือนสิงหาคม 2561

         ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ส่งออกในไตรมาสที่ 4/2561 (ตุลาคม–ธันวาคม) ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออกและดัชนีคาดการณ์ ความสามารถในการแข่งขันมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยดัชนีมีค่า 64.8 และ 61.4 ตามลำดับ จากความคิดเห็นของผู้ส่งออก จำนวน 302 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

         ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออก ผู้ส่งออกคาดว่าการส่งออก ไตรมาสที่ 4/2561 (ตุลาคม–ธันวาคม) จะดีขึ้นร้อยละ 45.1 ไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 39.4 และลดลงร้อยละ 15.5 ท าให้ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจ ส่งออก ไตรมาสที่ 4/2561 มีค่าเท่ากับ 64.8 แสดงว่าการส่งออกมีทิศทาง ที่ดีขึ้น ตามแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ ภาคการส่งออกขยายตัว

         ดัชนีคาดการณ์ความสามารถในการแข่งขัน ผู้ส่งออกคาดว่า ความสามารถในการแข่งขัน ไตรมาสที่ 4/2561(ตุลาคม–ธันวาคม) จะดีขึ้นร้อยละ 35.2 ไม่เปลี่ยนแปลงร้อยละ 52.5 และลดลงร้อยละ 12.3 เป็นผลให้ดัชนีคาดการณ์ความสามารถในการแข่งขันมีค่าเท่ากับ 61.4 แสดงว่าผู้ส่งออกเห็นว่าความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศยังคงมี แนวโน้มที่ดีขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

รายละเอียด.....