ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของไทย เดือนเมษายน 2561

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของไทย เดือนเมษายน 2561 ดังนี้

        ดัชนีราคาส่งออก เดือนเมษายน 2561 สูงขึ้นร้อยละ 4.7 (YoY) ปรับตัวสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า โดยสินค้าสําคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์เหล็ก ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ํามันสําเร็จรูป ข้าว ผลิตภัณฑ์ มันสําปะหลังไก่สด แช่เย็นแช่แข็ง น้ํามันสําเร็จรูป และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เนื่องจากความต้องการสินค้าจากตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง

        ดัชนีราคานําเข้าเดือนเมษายน 2561 สูงขึ้นร้อยละ 6.4 (YoY) เป็นการปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้าเช่นกัน โดยสินค้าสําคัญ ที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่สินค้าเชื้อเพลิง เนื่องจากปริมาณผลผลิตตลาดโลกลดลง นอกจากนี้เคมีภัณฑ์เหล็ก ทองคํา เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และส่วนประกอบอุปกรณ์ยานยนต์สูงขึ้นตามราคาน้ํามันและความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้น

รายละเอียด.....

รายงานดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก เดือนพฤษภาคม 2561

         ดัชนีมูลค่าส่งออก เดือนพฤษภาคม 2561 มีค่าเท่ากับ 62.0 แสดงว่า มูลค่าการส่งออกมีทิศทางที่ดีขึ้น สาเหตุหลักมาจากความ ต้องการสินค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัวตามเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป อาเซียน และจีน

         ดัชนีคําสั่งซื้อใหม่ เดือนพฤษภาคม 2561 มีค่าเท่ากับ 61.0 แสดงว่า คําสั่งซื้อใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการฟื้นตัว ของภาคการผลิตและการค้าโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และอาเซียนที่ยังคงเติบโตได้ดี

        ชนีการจ้างงาน เดือนพฤษภาคม 2561 มีค่าเท่ากับ 53.0 แสดงให้เห็นว่าการจ้างงานของภาคการส่งออกปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์และเหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์

รายละเอียด.....