ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของไทย เดือนมีนาคม 2562

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของไทย เดือนมีนาคม 2562 ดังนี้

            ดัชนีราคาส่งออก เดือนมีนาคม 2562 เท่ากับ 101.1 (ปี 2555 = 100) เทียบกับเดือนมีนาคม 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.5 (YoY) ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ตามทิศทางราคาน้ามันตลาดโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ประกอบกับคำสั่งซื้อ จากตลาดต่างประเทศที่มีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หมวดสินค้าที่ทำให้ดัชนีราคา ส่งออกปรับตัวสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง โดยเฉพาะน้ามันสำเร็จรูป และน้ามันดิบ รองลงมาคือ หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ หมวดสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ไก่สด แช่เย็นแช่แข็ง ข้าว ผัก ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง และยางพารา ขณะที่ หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรยังคงปรับตัวลดลง ได้แก่ น้าตาลทราย และ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป

            ดัชนีราคานำเข้า เดือนมีนาคม 2562 เท่ากับ 93.1 (ปี 2555 = 100) เทียบกับเดือนมีนาคม 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (YoY) หมวดสินค้าที่ปรับสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม และ น้ามันสำเร็จรูป หมวดสินค้าทุน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และการทดสอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักร ไฟฟ้าและส่วนประกอบ ขณะที่หมวดสินค้าที่ดัชนีราคานำเข้าลดลง ประกอบด้วย หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์จักรยานยนต์และรถจักรยาน หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องส าอาง และ ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ท าจากผัก ผลไม้ และหมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป ได้แก่ เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะ ผลิตภัณฑ์ทำจาก พลาสติก วัสดุทำจากยาง และปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์

รายละเอียด.....