ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของไทย เดือนกรกฎาคม 2560

    ดัชนีราคาส่งออก เดือนกรกฎาคม 2560 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559 สูงขึ้นร้อยละ 2.5 (YoY) เป็นการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องทุกหมวดสินค้า โดยสินค้าส้าคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ น้้ามันส้าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้า เหล็ก อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป น้้าตาลทราย ยางพารา ไก่และกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ มีความต้องการสินค้าจากตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

    ดัชนีราคาน้าเข้า เดือนกรกฎาคม 2560 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559 ปรับสูงขึ้นร้อยละ 3.3 (YoY) โดยเป็นการปรับสูงขึ้นของหมวดสินค้าเชื้อเพลิง เป็นหลัก หมวดสินค้าทุน หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส้าเร็จรูป และหมวด สินค้าอุปโภคบริโภค ขณะที่ดัชนีราคาน้าเข้าหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์ การขนส่งปรับลดลง

รายละเอียด.....