ปฎิทินแถลงข่าว

ปฏิทินแถลงข่าว

ปฏิทินแถลงข่าวและเผยแพร่ดัชนีประจำปี 2565
(ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิต ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณค่า K
และราคาวัสดุก่อสร้าง)

ดัชนีราคาเดือน

กำหนดวันแถลงข่าว 

มกราคม 2565

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

กุมภาพันธ์ 2565

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565

มีนาคม 2565

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565

เมษายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565

พฤษภาคม 2565

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565

มิถุนายน 2565

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565

กรกฏาคม 2565

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565

กันยายน 2565

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565

ตุลาคม 2565

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565

พฤศจิกายน 2565

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565

ธันวาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566

หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม