ปฎิทินแถลงข่าว

ปฏิทินแถลงข่าว

ปฏิทินแถลงข่าวและเผยแพร่ดัชนีประจำปี 2563
(ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิต ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณค่า K
และราคาวัสดุก่อสร้าง)

ดัชนีราคาเดือน

กำหนดวันแถลงข่าว 

มกราคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

กุมภาพันธ์ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563

มีนาคม 2563

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563

เมษายน 2563

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563

พฤษภาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
(เปลี่ยนจากปฏิทิน เดิมวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563)

มิถุนายน 2563

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

กรกฏาคม 2563

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563

สิงหาคม 2563

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563

กันยายน 2563

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563

ตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563

พฤศจิกายน 2563

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

ธันวาคม 2563

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564

หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม