ดัชนีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

     รายงานดัชนีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนของไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2561

      กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีค่าเท่ากับ 105.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่1 ปี 2560 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ปัจจัยหลักจากราคาน้ํามันดีเซลขายปลีก ที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลก ผนวกกับ การค้าระหว่างประเทศของไทยที่ขยายตัวต่อเนื่อง รวมถึงการบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวได้ดี สะท้อนจากปริมาณการจําหน่ายรถยนต์นั่ง ปริมาณนําเข้าสินค้า อุปโภคบริโภคและภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นหลัก ประกอบ กับผู้ประกอบการขนส่งมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจมากขึ้น และมองว่าในช่วงครึ่ง ปีแรกของปี 2561 สถานการณ์ด้านการขนส่งจะดีขึ้นกว่าปี 2560 จากเสถียรภาพ เศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี รวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ภาครัฐในโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งคาดว่าภายในไตรมาสที่ 2 จะเริ่มลงทุนได้ เมื่อการประมูลแล้วเสร็จ

รายละเอียด..........