ดัชนีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

     รายงานดัชนีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2560

      กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 มีคาเทากับ 105.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ป 2559 ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 1.3 จากราคาขายปลีกน้ํามันดีเซล ซึ่งเปนตนทุนหลักของการขนสงปรับเพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลก ผนวกกับการคาระหวางประเทศของไทยมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง รวมถึงการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวไดดี สะทอนจากปริมาณการจําหนายรถยนตนั่ง ปริมาณรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหม และปริมาณนําเขาสินคาอุปโภคบริโภคขยายตัวเพิ่มขึ้นเปนหลัก ทั้งนี้ผูประกอบการมีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจมากขึ้นและเห็นวาสถานการณการขนสงในไตรมาสนี้กระเตื้องขึ้น จากปริมาณการขนสงสูงขึ้นจากการสต็อกสินคา เพื่อรองรับความตองการของผูบริโภคในชวงเทศกาลปใหม 

รายละเอียด..........