ดัชนีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

     รายงานดัชนีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนของไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2563

      กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รายงานดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีค่าเท่ากับ 105.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ลดลงร้อยละ 1.4 (YoY) โดยมีปัจจัยส ำคัญจำก รำคำน ำมันที่ปรับลดลง ประกอบกับควำมต้องกำรใช้น ำมันปรับลดลงจำกกำรแพร่ ระบำดของไวรัสโควิด-19 ส ่งผลให้ค่ำบริกำรขนส ่งทั ง 3 หมวดหลักปรับลดลง โดยหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 2.0อำทิ ข้ำวเปลือก พืชไร่ และพืชอื่น ๆ สัตว์ปีกมีชีวิตและไข่ ผลิตภัณฑ์จำกป่ำ ปลำและสัตว์น ำ หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 0.3อำทิ ผลผลิตจำกเหมือง แร่โลหะ และแร่อื่น ๆ และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.3อำทิ ผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่ม ไม้แปรรูป ไม้อัด เยื่อกระดำษ กระดำษและผลิตภัณฑ์ น ำมันเชื อเพลิง ปุ๋ยและสำรประกอบไนโตรเจน ผลิตภัณฑ์ยำง ผลิตภัณฑ์พลำสติก เหล็ก และเหล็กกล้ำ เครื่องไฟฟ้ำ อุปกรณ์ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 

รายละเอียด..........