ดัชนีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

     รายงานดัชนีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนของไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2562

      กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รายงานดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 มีค่า เท่ากับ 107.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.3 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของค่าบริการขนส่งทั้ง 3 หมวดหลัก คือ หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 อาทิ ข้าวสาร น้ําตาล ทรายดิบ น้ําตาลทรายขาว ปุ๋ย กระเบื้อง หมวดผลผลิตเกษตรกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ1.2อาทิ ข้าวเปลือก ไม้สับ และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7อาทิ ยิปซัม เป็นต้น

รายละเอียด..........