ดัชนีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

     รายงานดัชนีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนของไทย ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

      กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รายงานดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 มีค่าเท่ากับ 104.0เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2562ลดลงร้อยละ 2.6 (YoY) โดยมีสาเหตุส าคัญจากความต้องการขนส่งสินค้าลดลง เนื่องจากผู้ผลิตและส่งออกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรค COVID-19สะท้อนได้จาก การค้าระหว่างประเทศ และปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์หดตัวต่อเนื่อง รวมทั้งธุรกิจห่วงโซ่ยังไม่ฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการแข่งขันด้านราคา ส่งผลให้ค่าบริการ ขนส่งปรับลดลงทั้ง 3 หมวดหลัก โดยหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 1.9 หมวด ผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 0.7และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 2.8

รายละเอียด..........