ดัชนีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

     รายงานดัชนีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนของไทย ไตรมาสที่ 3 ปี 2561

      กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีค่าเท่ากับ 107.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.7 สาเหตุจากราคาน้ํามันดีเซลขายปลีก ซึ่งเป็นต้นทุนหลัก ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลก โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของค่าบริการขนส่ง ทั้ง 3 หมวดหลัก คือ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 อาทิ ข้าวเปลือก ข้าวโพด มันสำปะหลังสด ถั่วเหลือง หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 อาทิ น้ําตาลทรายดิบ น้ําตาลทรายขาว เครื่องดื่มบํารุงกําลัง และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง เพิ่มขึ้นร้อยละะ 1.1 อาทิ ยิปซัม เกลือ หิน เป็นต้น

รายละเอียด..........