ดัชนีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

     รายงานดัชนีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนของไทย ไตรมาสที่ 3 ปี 2560

      กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน ไตรมาสที่3 ปี 2560 มีค่าเท่ากับ 105.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 จากราคาน้ํามัน ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของการขนส่งปรับเพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลก ประกอบกับ การค้าระหว่างประเทศของไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากการฟื้นตัว ของภาวะเศรษฐกิจโลก และนับเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 55 เดือน ผนวกกับ การบริโภคภาคเอกชนที่ยังขยายตัวได้ดี สะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่ม และปริมาณ นําเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งการเร่งขึ้นของ การลงทุนภาคเอกชน สะท้อน จากภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ ปริมาณนําเข้าสินคเาทุน และปริมาณจําหน่าย รถยนต์เชิงพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก ทั้งนี้ผู็ประกอบการคาดว่าสถานการณ์ ด้านการขนส่งน่าจะกระเตื้องขึ้นในไตรมาสถัดไปจากปริมาณคําสั่งซื้อที่จะมีมาก ขึ้นในการสต็อคสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมถึงฤดูการท่องเที่ยว ผนวกกับการ กระตุ้นการลงทุนของภาครัฐ และการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินที่มีมากขึ้น

รายละเอียด..........