ผู้จัดการบริการ  
นางสาวกัลยา  คงหนู (0 2507 6711)
น.ส.อกนิษฐ์   รอดประเสริฐ (0 2507 5823)
นางสาวทิพย์เกษม  เมฆจรูญ (0 2507 5807)

ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด         
เผยแพร่ วันที่ 10 ของทุกเดือน
 
รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด
(ปีฐาน 2558=100)
ดัชนีราคาย้อนหลัง
สรุปดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด
คำชี้แจง

คำชี้แจงการปรับปีฐานดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด ปีฐาน 2558 
คู่มือการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด
 ความรู้เรื่องดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด
กระบวนการจัดทำและเผยแพร่

ข่าวสาร
Special Link