ผู้จัดการบริการ  
  
นางสาวพัชรี สำราญพิศ (0 2507 6761)
  
นางสาวอกนิษฐ์ รอดประเสริฐ (0 2507 5823)

ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด         
เผยแพร่ วันที่ 10 ของทุกเดือน
 
รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด
(ปีฐาน 2562=100)
ดัชนีราคาย้อนหลัง
สรุปดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด
คำชี้แจง

คำชี้แจงการปรับปีฐานดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด ปีฐาน 2562 
คำชี้แจงการปรับปีฐานดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด ปีฐาน 2558 
คู่มือการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด
 ความรู้เรื่องดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด
กระบวนการจัดทำและเผยแพร่

ข่าวสาร
Special Link