ผู้จัดการบริการ  
  
นางจุฑามาศ  ชัยวงค์ (0 2507 5817)
  
างสาวรัชดาภรณ์  รุ่งฤทธิ์ (0 2507 6761)
  
นางสาวกรรณิการ์  พรพิพัฒน์ (0 2507 5819)


รายงาน 

บทวิเคราะห์รายไตรมาส
ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน
อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า

อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบช่วงไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า
รายงานผลการดำเนินงาน

คำชี้แจง  
การปรับปรุงดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน
กระบวนการจัดทำและเผยแพร่