ดัชนีราคาผู้บริโภค

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

 รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือนกรกฎาคม 2561

               กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนกรกฎาคม 2561 เทียบกับเดือน กรกฎาคม 2560 เพิ่มขึ้น 1.46 (YoY) เป็นการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 ติดต่อกัน จากการสูงขึ้นของหมวดพลังงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 20 ร้อยละ 10.18 ในขณะที่อาหารสดหดตัวลดลงเป็นเดือนที่ 2 ที่ร้อยละ –1.61 (YoY) ดัชนีราคาลดลงจากการลดลงของผักและผลไม้เป็นส าคัญ เมื่อหักอาหารสดและ พลังงานออก เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวที่ร้อยละ 0.79 (YoY) ช่วงเฉลี่ย 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) ปี 2561 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.04 (AoA)  ส่วนอัตรา เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวร้อยละ 0.70 (AoA)   ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ปรับประเมินอัตราเงินเฟ้อปี 2561 อยู่ระหว่างร้อยละ 0.8-1.6 จากเดิม 0.7-1.7 เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง

รายละเอียด......

 

คำชี้แจงการปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐาน 2558

              กระทรวงพาณิชย์ โดยกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็นหน่วยงานที่จัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดภาวะค่าครองชีพของประชาชนและอัตราเงินเฟ้อของประเทศ ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงฐานการคำนวณเงินเฟ้อ เป็นประจำต่อเนื่องทุก ๆ 4 – 5 ปี ในปี 2560 ได้ดำเนินการปรับปรุงปีฐานการคำนวณเงินเฟ้อ จากปี 2554 เป็นปี 2558 ซึ่งเป็นการ พัฒนาปรับปรุงครั้งที่ 10 นับตั้งแต่เริ่มใช้ผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นข้อมูลในการจัดทำโครงสร้างน้ำหนักค่าใช้จ่ายและรายการสินค้าในการคำนวณ เพื่อให้ดัชนีมีความทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบการบริโภค และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งประเทศส่วนใหญ่มีการปรับฐานการคำนวณเงินเฟ้อเป็นประจ าทุก 4 - 5 ปี และเป็นไปตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการจัดทำดัชนี ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ และหน่วยงานที่นำข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคไปใช้ประโยชน์  

รายละเอียด......