ดัชนีราคาผู้บริโภค

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือน พฤศจิกายน  2561

               กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนพฤศจิกายน 2561 เทียบกับเดือน พฤศจิกายน 2560 สูงขึ้น 0.94 (YoY) สูงขึ้นต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาในอัตราที่ ชะลอตัวลง (เดือนตุลาคม 2561 สูงขึ้น 1.23) ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ในอัตราที่ชะลอตัวลง คือหมวดพลังงาน ที่สูงขึ้นร้อยละ 3.29 ตามภาวะราคาใน ตลาดโลก แม้ว่าราคาในเดือนนี้จะมีแนวโน้มลดลงก็ตาม แต่หมวดพลังงานยังคงเป็น ปัจจัยหนุนที่ส าคัญ ส่วนหมวดอาหารสด สูงขึ้นร้อยละ 0.33 โดยเฉพาะข้าวแป้งและ ผลิตภัณฑ์จากแป้ง อาหารบริโภค-ในบ้านและนอกบ้าน เมื่อหักอาหารสดและ พลังงานออก เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวร้อยละ 0.69 (YoY) เฉลี่ยช่วง 11 เดือนของปี 2561 (ม.ค.-พ.ย.) อัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัวร้อยละ 1.13 (AoA) ซึ่งอยู่ในกรอบ คาดการณ์เงินเฟ้อของกระทรวงพาณิชย์ (ร้อยละ 0.8–1.6) ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ขยายตัวร้อยละ 0.71(AoA)

รายละเอียด......

 

คำชี้แจงการปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐาน 2558

              กระทรวงพาณิชย์ โดยกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็นหน่วยงานที่จัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดภาวะค่าครองชีพของประชาชนและอัตราเงินเฟ้อของประเทศ ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงฐานการคำนวณเงินเฟ้อ เป็นประจำต่อเนื่องทุก ๆ 4 – 5 ปี ในปี 2560 ได้ดำเนินการปรับปรุงปีฐานการคำนวณเงินเฟ้อ จากปี 2554 เป็นปี 2558 ซึ่งเป็นการ พัฒนาปรับปรุงครั้งที่ 10 นับตั้งแต่เริ่มใช้ผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นข้อมูลในการจัดทำโครงสร้างน้ำหนักค่าใช้จ่ายและรายการสินค้าในการคำนวณ เพื่อให้ดัชนีมีความทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบการบริโภค และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งประเทศส่วนใหญ่มีการปรับฐานการคำนวณเงินเฟ้อเป็นประจ าทุก 4 - 5 ปี และเป็นไปตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการจัดทำดัชนี ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ และหน่วยงานที่นำข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคไปใช้ประโยชน์  

รายละเอียด......