ดัชนีราคาผู้บริโภค

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือน ธันวาคม และปี 2562

               กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนธันวาคม 2562 เทียบกับเดือนเดียวกันของ ปีก่อน ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 0.87 (YoY) เป็นการป รับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็น เดือนที่ 2 โดยมีสาเหตุส าคัญจากราคาข้าวสาร ที่ปรับสูงขึ้นจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นใน สัปดาห์สุดท้ายก่อนเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ รวมถึงราคาเนื้อสุกรจากต้นทุนการเฝ้าระวังโรค ระบาดอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ส่งผลให้หมวดอาหารสดสูงขึ้นร้อยละ 3.34 ขณะที่การ หดตัวของราคาขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิง หดตัวน้อยที่สุดในรอบ 8 เดือน ที่ร้อยละ -0.59 จากการปรับราคาตามตลาดโลก ถึงแม้ว่าจะมีการลดลงของราคาน้ ามันขายปลีกทุกชนิด 1 บาท/ลิตร ในช่วงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ถึง 10 มกราคม 2563 ก็ตาม ส่งผลให้หมวด พลังงานลดลงน้อยที่สุดในรอบปีร้อยละ –0.02 เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว เงิน เฟ้อพื้นฐานขยายตัวที่ร้อยละ 0.49  

รายละเอียด......

 

คำชี้แจงการปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐาน 2558

              กระทรวงพาณิชย์ โดยกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็นหน่วยงานที่จัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดภาวะค่าครองชีพของประชาชนและอัตราเงินเฟ้อของประเทศ ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงฐานการคำนวณเงินเฟ้อ เป็นประจำต่อเนื่องทุก ๆ 4 – 5 ปี ในปี 2560 ได้ดำเนินการปรับปรุงปีฐานการคำนวณเงินเฟ้อ จากปี 2554 เป็นปี 2558 ซึ่งเป็นการ พัฒนาปรับปรุงครั้งที่ 10 นับตั้งแต่เริ่มใช้ผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นข้อมูลในการจัดทำโครงสร้างน้ำหนักค่าใช้จ่ายและรายการสินค้าในการคำนวณ เพื่อให้ดัชนีมีความทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบการบริโภค และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งประเทศส่วนใหญ่มีการปรับฐานการคำนวณเงินเฟ้อเป็นประจ าทุก 4 - 5 ปี และเป็นไปตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการจัดทำดัชนี ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ และหน่วยงานที่นำข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคไปใช้ประโยชน์  

รายละเอียด......