ดัชนีราคาผู้บริโภค

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือน กันยายน  2561

และเฉลี่ยระยะ 9 เดือนของปี   2561

               กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนกันยายน 2561 เทียบกับเดือนกันยายน 2560 สูงขึ้น 1.33 (YoY) สูงขึ้นต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมาในอัตราที่ชะลอตัวลง (เดือนสิงหาคม 2561 สูงขึ้น 1.62) โดยหมวดพลังงานสูงขึ้นร้อยละ 8.10 และยังคง เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น ส่วนอาหารสดลดลงร้อยละ -1.16 จากการลดลงของผักและผลไม้เป็นส าคัญ เนื่องจากเป็นช่วงฤดูของผักและผลไม้หลาย ชนิดออกสู่ตลาดในปริมาณมาก เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก เงินเฟ้อพื้นฐาน ขยายตัวร้อยละ 0.80 (YoY) เฉลี่ยช่วง 9 เดือนของปี 2561 (ม.ค.-ก.ย.) อัตราเงิน เฟ้อทั่วไปขยายตัวร้อยละ 1.14 (AoA) ซึ่งอยู่ในกรอบคาดการณ์เงินเฟ้อของ กระทรวงพาณิชย์ (ร้อยละ 0.8–1.6) ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวร้อยละ 0.72

รายละเอียด......

 

คำชี้แจงการปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐาน 2558

              กระทรวงพาณิชย์ โดยกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็นหน่วยงานที่จัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดภาวะค่าครองชีพของประชาชนและอัตราเงินเฟ้อของประเทศ ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงฐานการคำนวณเงินเฟ้อ เป็นประจำต่อเนื่องทุก ๆ 4 – 5 ปี ในปี 2560 ได้ดำเนินการปรับปรุงปีฐานการคำนวณเงินเฟ้อ จากปี 2554 เป็นปี 2558 ซึ่งเป็นการ พัฒนาปรับปรุงครั้งที่ 10 นับตั้งแต่เริ่มใช้ผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นข้อมูลในการจัดทำโครงสร้างน้ำหนักค่าใช้จ่ายและรายการสินค้าในการคำนวณ เพื่อให้ดัชนีมีความทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบการบริโภค และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งประเทศส่วนใหญ่มีการปรับฐานการคำนวณเงินเฟ้อเป็นประจ าทุก 4 - 5 ปี และเป็นไปตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการจัดทำดัชนี ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ และหน่วยงานที่นำข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคไปใช้ประโยชน์  

รายละเอียด......