ดัชนีราคาผู้บริโภค

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนมกราคม 2564

               กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนมกราคม 2564 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ -0.34 (YoY) เป็นการหดตัวต่อเนื่องจากร้อยละ -0.27 ในเดือน ก่อนหน้า โดยมีปัจจัยส่าคัญจากราคาพลังงานที่ยังต่่ากว่าปีก่อน (ลดลงร้อยละ -4.82) จากการปรับลดค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ลงอีกเป็น -15.32 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องไปจนถึงเดือนเมษายน รวมทั้งราคาข้าวสารเจ้าและ ข้าวสารเหนียวที่ยังลดลงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี 2563 ตามปริมาณผลผลิต ที่กลับเข้าสู่ปกติและไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเหมือนปีก่อน ประกอบกับ ความต้องการของตลาดต่างประเทศยังทรงตัว ส่าหรับราคาสินค้าและบริการ ในหมวดอื่น ๆ ยังเคลื่อนไหวตามกลไกการตลาดของผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าในบางกลุ่ม โดยเฉพาะผักสดและเครื่องประกอบอาหารยังปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากเกิดอุทกภัยในภาคใต้ และน้่ามันพืชปรับตัวตามราคาผลปาล์มสดที่สูงขึ้น ตามความต้องการใช้ในประเทศ และเมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวต่อเนื่องที่ ร้อยละ 0.21 (YoY) 

รายละเอียด......

 

คำชี้แจงการปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐาน 2558

              กระทรวงพาณิชย์ โดยกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็นหน่วยงานที่จัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดภาวะค่าครองชีพของประชาชนและอัตราเงินเฟ้อของประเทศ ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงฐานการคำนวณเงินเฟ้อ เป็นประจำต่อเนื่องทุก ๆ 4 – 5 ปี ในปี 2560 ได้ดำเนินการปรับปรุงปีฐานการคำนวณเงินเฟ้อ จากปี 2554 เป็นปี 2558 ซึ่งเป็นการ พัฒนาปรับปรุงครั้งที่ 10 นับตั้งแต่เริ่มใช้ผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นข้อมูลในการจัดทำโครงสร้างน้ำหนักค่าใช้จ่ายและรายการสินค้าในการคำนวณ เพื่อให้ดัชนีมีความทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบการบริโภค และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งประเทศส่วนใหญ่มีการปรับฐานการคำนวณเงินเฟ้อเป็นประจ าทุก 4 - 5 ปี และเป็นไปตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการจัดทำดัชนี ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ และหน่วยงานที่นำข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคไปใช้ประโยชน์  

รายละเอียด......