ดัชนีราคาผู้บริโภค

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนสิงหาคม 2564

               กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคม 2564 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ -0.02 (YoY) จากที่ขยายตัวต่อเนื่องมา 4 เดือน โดยมีสาเหตุสำคัญจากมาตรการลดภาระค่าครองชีพของภาครัฐในการลดค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ประกอบกับราคาสินค้าในกลุ่มอาหารสดหลายชนิดลดลงค่อนข้างมาก โดยเฉพาะข้าวสารเหนียว ข้าวสารเจ้า เนื้อสุกร ไก่สด ผักและผลไม้ ในขณะที่ราคาไข่ไก่ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ แม้ว่าราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานจะขยายตัว แต่เป็นอัตราที่น้อยกว่าเดือนที่ผ่านมา โดยปัจจัยดังกล่าวเป็นแรงกดดันให้เงินเฟ้อในเดือนนี้ ปรับลดลง สำหรับราคาสินค้าและบริการอื่นๆ ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางปกติ สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงโควิด-19 เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวที่ร้อยละ 0.07 สำหรับเฉลี่ย 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) ปี 2564 เงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นร้อยละ 0.73 (AoA) และเงินเฟ้อพื้นฐาน สูงขึ้นร้อยละ 0.23 (AoA)

รายละเอียด......

 

คำชี้แจงการปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐาน 2562

              กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า เป็นหน่วยงานที่จัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดภาวะคาครองชีพ ของประชาชนและอัตราเงินเฟ้อของประเทศ ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงฐานกำรคำนวณเงินเฟ้อ เป็นประจำต่อเนื่องทุกๆ 4 – 5 ปี ในปี 2564 ได้ดำเนินการปรับปรุงปีฐานการคำนวณเงินเฟ้อ จากปี 2558 เป็นปี 2562 ซึ่งเป็นการพัฒนาปรับปรุงครั้งที่ 11 นับตั้งแต่เริ่มใช้ผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสำนักงำานสถิติแห่งชาติเป็นข้อมูลในการจัดทำโครงสร้างน้ำหนักค่าใช้จ่ายและรายการสินค้าในกำรคำนวณ เพื่อให้ดัชนีมีความทันสมัยและสอดคล้องกับโครงสร้างและพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่วนใหญ่ มีการปรับปีฐานการคำนวณเงินเฟ้อเป็นประจำทุก 4 - 5 ปี และเป็นไปตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการจัดทำดัชนี ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ และหน่วยงานที่นำข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคไปใช้ประโยชน์  

รายละเอียด......