ดัชนีราคาผู้บริโภค

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

 รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือนกันยายน 2560

และเฉลี่ยระยะ 9 เดือนของปี 2560 

             กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนกันยายน 2560 ปรับสูงขึ้นร้อยละ 0.86 (YoY) ต่อเนื่องเป็น เดือนที่ 3 จากราคาน้้ามันขายปลีกภายในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้ผลิต น้้ามันดิบตลาดโลกรวมตัวกันปรับลดก้าลังการผลิตต่อเนื่อง ท้าให้ราคาสูงขึ้น และการ ปรับขึ้นของราคาบุหรี่และสุรา จากการปรับโครงสร้างภาษีใหม่ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 รวมทั้งการสูงขึ้นของผักสด เนื่องจากฝนตกชุกน้้าท่วมขังพื้นที่เพาะปลูบบางแหล่ง ท้าให้ผักเน่าเสีย ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 9 เดือนขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 0.59 (AoA) ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ปรับประมาณการอัตราเงินเฟ้อใหม่ทั้งปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 0.4 -1.0 จากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 0.7 –1.7

รายละเอียด......

 

คำชี้แจงการปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐาน 2558

              กระทรวงพาณิชย์ โดยกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็นหน่วยงานที่จัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดภาวะค่าครองชีพของประชาชนและอัตราเงินเฟ้อของประเทศ ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงฐานการคำนวณเงินเฟ้อ เป็นประจำต่อเนื่องทุก ๆ 4 – 5 ปี ในปี 2560 ได้ดำเนินการปรับปรุงปีฐานการคำนวณเงินเฟ้อ จากปี 2554 เป็นปี 2558 ซึ่งเป็นการ พัฒนาปรับปรุงครั้งที่ 10 นับตั้งแต่เริ่มใช้ผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นข้อมูลในการจัดทำโครงสร้างน้ำหนักค่าใช้จ่ายและรายการสินค้าในการคำนวณ เพื่อให้ดัชนีมีความทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบการบริโภค และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งประเทศส่วนใหญ่มีการปรับฐานการคำนวณเงินเฟ้อเป็นประจ าทุก 4 - 5 ปี และเป็นไปตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการจัดทำดัชนี ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ และหน่วยงานที่นำข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคไปใช้ประโยชน์  

รายละเอียด......