ข่าวประชาสัมพันธ์>> 20 ก.ค. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดทำ เผยแพร่ และการใช้ประโยชน์ราคาวัสดุก่อสร้าง>> 16 ก.ค. 63 สนค. โดย นายวิชานัน นิวาตจินดา ผู้อำนวยการกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า พร้อมคณะ ประชุมหารือกับหน่วยงานที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการสนับสนุนข้อมูลสำหรับจัดทำราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง>> 30 มิ.ย. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สนค. ประชุมหารือกับหน่วยงานที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการสนับสนุนข้อมูลสำหรับจัดทำราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง>> 20 มี.ค. 63 สนค. ประชุมหารือกับหน่วยงานที่ข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดทำดัชนีราคา CPI Worker>> 19 มี.ค. 63 สนค. ประชุมหารือกับหน่วยงานที่ข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจฐานราก>> 11-12 ธ.ค. 62 สนค. ลงพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี เพื่อประชุมหารือ กับพาณิชย์จังหวัด ผู้แทนส่วนราชการภูมิภาค ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่>> 5-9 ส.ค. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการผลิต และส่งออก-นำเข้า เพื่อพัฒนาการจัดทำดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า>> 23-24 ก.ค. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการขายปลีกในจังหวัดนนทบุรี ในการปรับปรุงการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค>> 10-11 ก.ค. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการการส่งออกและนำเข้า เพื่อพัฒนาการจัดทำดัชนีส่งออกและนำเข้า>> 9-12 ก.ค. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการการการผลิต และการส่งออก-นำเข้า เพื่อพัฒนาการจัดทำดัชนี>> 8 - 12 ก.ค. 62 สนค. ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดทำดัชนีราคาผู้ผลิต และส่งออก-นำเข้า>> 8-9 ก.ค. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการขายปลีกในเขต กทม. (ตลาดวงเวียนใหญ่) ในการปรับปรุงการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค>> 10-14 มิ.ย. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการการส่งออกและนำเข้า เพื่อพัฒนาการจัดทำดัชนีส่งออกและนำเข้า>> 23-24 พ.ค. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการขายปลีกในเขต กทม. (ตลาดสะพานใหม่) ในการปรับปรุงการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค>> 21-22 พ.ค. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการขายปลีกในเขต กทม. (ตลาดจตุจักร) ในการปรับปรุงการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค>> 13-17 พ.ค. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการการส่งออกและนำเข้า เพื่อพัฒนาการจัดทำดัชนีส่งออกและนำเข้า>> 13-14 พ.ค. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการขายปลีกในเขต กทม. (ตลาดเทเวศน์) ในการปรับปรุงการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค>> 18-19 เม.ย. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการขายปลีกตลาดบางกะปิ กทม.ในการปรับปรุงการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค>> 9-11 เม.ย. 62 สนค. เข้าร่วมสังเกตการณ์งานสนามการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 62 จังหวัดตรัง>> 18-23 มี.ค. 62 สนค. หารือผู้ประกอบการภาคการผลิตจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลราคาผู้ผลิต

Pages