ข่าวประชาสัมพันธ์>> 16-20 ต.ค. 61 สนค. เข้าพบผู้บริหารสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายภาคีพันธมิตรในการจัดเก็บข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภค>> 5-9 ส.ค. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการผลิต และส่งออก-นำเข้า เพื่อพัฒนาการจัดทำดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า>> 23-24 ก.ค. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการขายปลีกในจังหวัดนนทบุรี ในการปรับปรุงการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค>> 8-9 ก.ค. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการขายปลีกในเขต กทม. (ตลาดวงเวียนใหญ่) ในการปรับปรุงการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค>> 8 - 12 ก.ค. 62 สนค. ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดทำดัชนีราคาผู้ผลิต และส่งออก-นำเข้า>> 9-12 ก.ค. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการการการผลิต และการส่งออก-นำเข้า เพื่อพัฒนาการจัดทำดัชนี>> 10-11 ก.ค. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการการส่งออกและนำเข้า เพื่อพัฒนาการจัดทำดัชนีส่งออกและนำเข้า>> 10-14 มิ.ย. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการการส่งออกและนำเข้า เพื่อพัฒนาการจัดทำดัชนีส่งออกและนำเข้า>> 13-14 พ.ค. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการขายปลีกในเขต กทม. (ตลาดเทเวศน์) ในการปรับปรุงการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค>> 21-22 พ.ค. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการขายปลีกในเขต กทม. (ตลาดจตุจักร) ในการปรับปรุงการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค>> 23-24 พ.ค. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการขายปลีกในเขต กทม. (ตลาดสะพานใหม่) ในการปรับปรุงการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค>> 13-17 พ.ค. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการการส่งออกและนำเข้า เพื่อพัฒนาการจัดทำดัชนีส่งออกและนำเข้า>> 18-23 มี.ค. 62 สนค. หารือผู้ประกอบการภาคการผลิตจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลราคาผู้ผลิต>> 11-13 มี.ค. 62 สนค. หารือผู้ประกอบการภาคการผลิตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลราคาผู้ผลิต>> 13-15 มี.ค. 62 สนค. หารือผู้ประกอบการภาคการผลิตจังหวัดราชบุรี เพื่อพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลราคาผู้ผลิต>> 8 ก.พ. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการการผลิตในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาการจัดทำดัชนีผู้ผลิต>> 11-15 มี.ค. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการการส่งออกและนำเข้า เพื่อพัฒนาการจัดทำดัชนีส่งออกและนำเข้า>> 25-28 ก.พ. 62 สนค. หารือผู้ประกอบการด้านการการขนส่งสินค้าทางถนน เพื่อพัฒนาการจัดทำดัชนีค่าบริการ>> 25 ก.พ. 62 สนค. ประชุมหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้บรโภค ณ ธกส. สำนักงานใหญ่ (นางเลิ้ง)>> 22 ก.พ. 62 สนค. ประชุมหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้บรโภค ณ ธกส. สำนักงานใหญ่ (บางเขน)

Pages