ข่าวประชาสัมพันธ์>> 5 ก.พ.67 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนมกราคม 2567>> 15, 18 และ 19 ม.ค. 67 ดศ. กลุ่มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ได้เข้าพบผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อสำรวจข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้าง>> 9 - 12 ม.ค.67 สนค. โดย ดศ. ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลราคาสินค้าผู้ผลิต โดยเข้าพบผู้ประกอบการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน>> 18 - 22 ธ.ค.66 สนค. โดย ดศ. ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลราคาสินค้าผู้ผลิต โดยเข้าพบผู้ประกอบการ>> 13 และ 15 ธ.ค. 66 กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า กลุ่มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและปทุมธานี>> 7 ธ.ค.66 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า ประจำเดือน พ.ย.66>> 15 – 16 พ.ย. 66 กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า กลุ่มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น>> 13 – 14 พ.ย. 66 กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า โดยกลุ่มดัชนีราคาผู้ผลิต ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลราคาสินค้าผู้ผลิตในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี>> 14 – 15 พ.ย. 66 กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า กลุ่มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดหนองคาย>> 8-9 พ.ย. 66 สนค.โดย (ดศ.) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลราคาส่งออก-นำเข้าในกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะจำเพาะของสินค้าในส่วนของผู้ประกอบการ>> พฤศจิกายน 2566 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า ประจำเดือนตุลาคม 2566>> ตุลาคม 2566 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า ประจำเดือนกันยายน 2566>> กันยายน 2566 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า ประจำเดือนสิงหาคม 2566>> 7 สิงหาคม 2566 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2566>> 10 – 15 ก.ค.66 สนค. โดย ดศ.ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลราคาสินค้าผู้ผลิต โดยเข้าพบผู้ประกอบการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา และจังหวัดชุมพร>> กรกฎาคม 2566 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า ประจำเดือนมิถุนายน 2566>> 12 - 13 มิ.ย. 66 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย (ดศ.) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลราคาส่งออก-นำเข้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะจำเพาะของสินค้าในส่วนของผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้า>> 22 – 23 มิ.ย 66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้าง และ ดัชนีเศรษฐกิจการค้าณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี>> 12-16 มิถุนายน 2566 กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่สำรวจ ปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูล รวมถึงสอบถามข้อมูลค่าเช่าบ้าน สำหรับจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี>> 6 มิย. 66 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนพฤษภาคม 2566

Pages