ข่าวประชาสัมพันธ์>> 29 ตค. 64 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ แถลงข่าวดัชนีความเชื่อมั่นจังหวัดชายแดนใต้>> 7 เมย. 64 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ประชุมทางวิชาการด้านความร่วมมือในการจัดทำและพัฒนาเครื่องชี้วัด ระหว่างสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กับ กองบัญชาการกองทัพไทย>> 17 พ.ย. 63 สนค. โดยกอง ดศ. ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันหารือการพัฒนาและปรับปรุงรายการ สินค้าวัสดุก่อสร้างที่ช่วยลดการผลิตก๊าซเรือนกระจก เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม>> 14 ธค. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ได้พบปะหารือกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศสหกิจการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประสานขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความเช>> 28 กันยายน 2563 กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า หารือร่วมกับบริษัท ไฟเบอร์เทค จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบสำรองน้ำ ในการพัฒนาการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง>> 30 กย. 63 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดประชุมหารือทบทวนการจัดเก็บข้อมูลสำหรับจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (บุคคลภายนอกที่สำรวจจัดเก็บข้อมูลฯ ในส่วนกลาง จำนวน 34 คน)>> 23 กย. 63 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี ตันโช คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อประสานขอความร่วมมือในการตอบแบบสารวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค>> 16 กย. 63 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ณ ลำพูน รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อประสานขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค>> 10 กย. 63 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงด้านการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน>> 20 ก.ค. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดทำ เผยแพร่ และการใช้ประโยชน์ราคาวัสดุก่อสร้าง>> 16 ก.ค. 63 สนค. โดย นายวิชานัน นิวาตจินดา ผู้อำนวยการกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า พร้อมคณะ ประชุมหารือกับหน่วยงานที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการสนับสนุนข้อมูลสำหรับจัดทำราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง>> 30 มิ.ย. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สนค. ประชุมหารือกับหน่วยงานที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการสนับสนุนข้อมูลสำหรับจัดทำราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง>> 20 มี.ค. 63 สนค. ประชุมหารือกับหน่วยงานที่ข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดทำดัชนีราคา CPI Worker>> 19 มี.ค. 63 สนค. ประชุมหารือกับหน่วยงานที่ข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจฐานราก>> 11-12 ธ.ค. 62 สนค. ลงพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี เพื่อประชุมหารือ กับพาณิชย์จังหวัด ผู้แทนส่วนราชการภูมิภาค ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่>> 5-9 ส.ค. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการผลิต และส่งออก-นำเข้า เพื่อพัฒนาการจัดทำดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า>> 23-24 ก.ค. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการขายปลีกในจังหวัดนนทบุรี ในการปรับปรุงการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค>> 10-11 ก.ค. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการการส่งออกและนำเข้า เพื่อพัฒนาการจัดทำดัชนีส่งออกและนำเข้า>> 9-12 ก.ค. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการการการผลิต และการส่งออก-นำเข้า เพื่อพัฒนาการจัดทำดัชนี>> 8 - 12 ก.ค. 62 สนค. ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดทำดัชนีราคาผู้ผลิต และส่งออก-นำเข้า

Pages