ข่าวประชาสัมพันธ์>> 7-9 พฤษภาคม 2567 ดศ. ลงพื้นที่สำรวจ พัฒนา และปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูลสำหรับจัดทำดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า ณ จังหวัดนครปฐม>> 3 พฤษภาคม 2567 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า ประจำเดือนเมษายน 2567>> วันที่ 22 เมษายน 2567 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลราคาสินค้าผู้ผลิต โดยเข้าพบผู้ประกอบการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี>> 5 เมษายน 2567 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า ประจำเดือนมีนาคม 2567>> วันที่ 22 -25 มีนาคม 2567 กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่สำรวจ พัฒนา และปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูลสำหรับจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค ณ จังหวัดพิษณุโลก>> 26-28 มี.ค. 67 สนค.โดย (ดศ.) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลราคาส่งออก-นำเข้าในจังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะจำเพาะของสินค้าในส่วนของผู้ประกอบการ>> 18 – 22 มีนาคม 2567 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลราคาสินค้าผู้ผลิต โดยเข้าพบผู้ประกอบการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา>> วันที่ 13 -15 มีนาคม 2567 กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง ลงพื้นที่สำรวจ พัฒนา และปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูลสำหรับจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค ณ จังหวัดระนอง>> 11 - 15 มี.ค.67 สนค. โดย ดศ. ประชุมและลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร และหนองบัวลำภู เพื่อสำรวจ พัฒนา และปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูลสำหรับจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค>> วันที่ 11 -13 มีนาคม 2567 กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สำรวจ พัฒนา และปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูลสำหรับจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี>> 5 มี.ค.67 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567>> 7-9 ก.พ.67 ดศ.ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านและพะเยา ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ พัฒนา และปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูลสำหรับจัดทำดัชนีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน ณ จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา>> 5 ก.พ.67 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนมกราคม 2567>> 19 – 22 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลราคาสินค้าผู้ผลิต โดยเข้าพบผู้ประกอบการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐมและราชบุรี>> วันที่ 16 -19 มกราคม 2567 กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่สำรวจ พัฒนา และปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูลสำหรับจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค ณ จังหวัดเพชรบุรี>> 23 - 26 ม.ค. 67 สนค. โดย ด.ศ. ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรและจังหวัดอุทัยธานี ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ พัฒนา และปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูลสำหรับจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด ณ จังหวัดพิจิตรและจังหวัดอุทัยธานี>> 23 - 26 ม.ค. 67 สนค. โดย ด.ศ. ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรและจังหวัดอุทัยธานี ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ พัฒนา และปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูลสำหรับจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด ณ จังหวัดพิจิตรและจังหวัดอุทัยธานี>> วันที่ 15 -19 มกราคม 2567 กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก ลงพื้นที่สำรวจ พัฒนา และปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูลสำหรับจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค ณ จังหวัดตาก>> 15, 18 และ 19 ม.ค. 67 ดศ. กลุ่มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ได้เข้าพบผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อสำรวจข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้าง>> 9 - 12 ม.ค.67 สนค. โดย ดศ. ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลราคาสินค้าผู้ผลิต โดยเข้าพบผู้ประกอบการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน

Pages