ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนมีนาคม 2562

               กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมีนาคม 2562 เท่ากับ 107.7 เทียบกับเดือนมีนาคม 2561 สูงขึ้นร้อยละ0.3 (YoY) ซึ่งเป็นการสูงขึ้นครั้ง แรกของปี 2562 (เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ลดลงร้อยละ 0.1) จากการ สูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ สูงขึ้นร้อยละ 11.1 หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 2.7 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.0 หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 0.6 หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.3 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.2 ในขณะที่หมวดเหล็ก และผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 3.8 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 1.2 และหมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.5

รายละเอียด.......

คำชี้แจงการปรับปรุงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ปีฐาน 2553

              กระทรวงพาณิชย์ โดยกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ การค้า เป็นหน่วยงานที่จัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เป็นดัชนีที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างโดยเฉลี่ย  ซึ่งเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของการก่อสร้างต่าง ๆ การจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง จำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยจะมีการสำรวจปรับปรุงลักษณะจำเพาะสินค้า (Specifications) และแหล่งจัดเก็บข้อมูลราคาเป็นประจำทุกปี ในส่วนของการปรับปรุงโครงสร้างรายการ (Items) น้ำหนักรายการสินค้า (Weights) และปีฐาน (Base year) จะดำเนินการปรับทุกๆ 5 ปี ตามการจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย (Input – Output Table of Thailand) ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)  เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลจากตารางดังกล่าวในการจัดทำซึ่งตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่ (สศช.) จัดทำและเผยแพร่ล่าสุด คือ ปี2553 นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนประกอบการพิจารณา เช่น สำนักงบประมาณกระทรวงอุตสาหกรรม บริษัทผู้แทนจำหน่าย เป็นต้น

รายละเอียด.......