ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนธันวาคม และปี 2562

               กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม 2562 เท่ากับ 105.0 เทียบกับ เดือนธันวาคม 2561 ลดลงร้อยละ 2.1 (YoY) ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7(เดือนพฤศจิกายน 2562 ลดลง ร้อยละ 3.1) โดยมีปัจจัยสำคัญจากการลดลงของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (ร้อย ละ 12.3) หมวดซีเมนต์ (ร้อยละ 0.2) หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ (ร้อยละ 0.4) และหมวดสุขภัณฑ์ (ร้อยละ 0.6)

                สรุปสถานการณ์ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเฉลี่ยทั้งปี 2562 ลดลงร้อยละ 1.2 โดยมีสาเหตุ สำคัญมาจากการลดลงของราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ประกอบกับมีการนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศในปริมาณมาก อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ เช่น การลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และค่าจด จำนอง โครงการบ้านดีมีดาวน์ ประกอบกับแรงขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ทั้งด้านระบบราง ถนน และอากาศ รวมทั้งโครงการร่วม ลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อภาคการก่อสร้างของไทย

รายละเอียด.......

คำชี้แจงการปรับปรุงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ปีฐาน 2553

              กระทรวงพาณิชย์ โดยกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ การค้า เป็นหน่วยงานที่จัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เป็นดัชนีที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างโดยเฉลี่ย  ซึ่งเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของการก่อสร้างต่าง ๆ การจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง จำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยจะมีการสำรวจปรับปรุงลักษณะจำเพาะสินค้า (Specifications) และแหล่งจัดเก็บข้อมูลราคาเป็นประจำทุกปี ในส่วนของการปรับปรุงโครงสร้างรายการ (Items) น้ำหนักรายการสินค้า (Weights) และปีฐาน (Base year) จะดำเนินการปรับทุกๆ 5 ปี ตามการจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย (Input – Output Table of Thailand) ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)  เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลจากตารางดังกล่าวในการจัดทำซึ่งตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่ (สศช.) จัดทำและเผยแพร่ล่าสุด คือ ปี2553 นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนประกอบการพิจารณา เช่น สำนักงบประมาณกระทรวงอุตสาหกรรม บริษัทผู้แทนจำหน่าย เป็นต้น

รายละเอียด.......