ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนมิถุนายน 2562

               กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2562 เท่ากับ 107.2 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2561 ลดลงร้อยละ 0.8 (YoY) ซึ่งเป็นการลดลง อีกครั้งหลังจากปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องมาสามเดือน (เดือนพฤษภาคม 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.3) จากการลดลงของดัชนีราคาหมวดเหล็กและ ผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 7.8 หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 1.2 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 0.8 และหมวดวัสดุก่อสร้าง อื่นๆ ลดลงร้อยละ 0.6 ในขณะที่หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 11.2 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.0 หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 1.7 หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.2 และหมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 0.1

รายละเอียด.......

คำชี้แจงการปรับปรุงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ปีฐาน 2553

              กระทรวงพาณิชย์ โดยกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ การค้า เป็นหน่วยงานที่จัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เป็นดัชนีที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างโดยเฉลี่ย  ซึ่งเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของการก่อสร้างต่าง ๆ การจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง จำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยจะมีการสำรวจปรับปรุงลักษณะจำเพาะสินค้า (Specifications) และแหล่งจัดเก็บข้อมูลราคาเป็นประจำทุกปี ในส่วนของการปรับปรุงโครงสร้างรายการ (Items) น้ำหนักรายการสินค้า (Weights) และปีฐาน (Base year) จะดำเนินการปรับทุกๆ 5 ปี ตามการจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย (Input – Output Table of Thailand) ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)  เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลจากตารางดังกล่าวในการจัดทำซึ่งตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่ (สศช.) จัดทำและเผยแพร่ล่าสุด คือ ปี2553 นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนประกอบการพิจารณา เช่น สำนักงบประมาณกระทรวงอุตสาหกรรม บริษัทผู้แทนจำหน่าย เป็นต้น

รายละเอียด.......