ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนธันวาคม 2560

               กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม 2560
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ มีจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด 134 รายการ 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม 2560 เท่ากับ 106.7 เทียบกับ เดือนธันวาคม 2559 (YoY) ขยายตัวร้อยละ 3.0 จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 10.1 หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้สูงขึ้นร้อยละ 4.4 หมวดซีเมนต์สูงขึ้นร้อยละ 3.0 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตสูงขึ้นร้อยละ 2.7 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 (MoM) ดัชนีราคาสูงขึ้น ร้อยละ 0.1 จากการสูงขึ้นของหมวดซีเมนต์ ร้อยละ 1.1 (ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์) ความต้องการสูงขึ ้นเพื่อใช้ซ่อมแซมอาคารที่พัก อาศัยที่เสียหายจากน ้าท่วม หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 0.5 (ชีทไพล์คอนกรีต) ปรับราคาสูงขึ้นตามต้นทุนวัตถุดิบการผลิต คือ ปูนซีเมนต์ และลวดเหล็กอัดแรง และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (ยางมะตอย)ปรับราคาสูงขึ ้นตามราคาน ้ามันดิบ ขณะที่หมวดอุปกรณ์ ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 1.0(ตะแกรงกรองผง ท่อร้อยสายไฟและ สายโทรศัพท์พีวีซี ข้องอ-ข้อต่อ-สามทางท่อประปา ท่อระบายน ้าเสีย PVC) ผู้ประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขาย พิจารณาการเปลี ่ยนแปลงเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2559 (YoY)หมวดหลักที ่ส ่งผลกระทบให้ดัชนีราคาสูงขึ้น ได้แก่ หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (ผลกระทบ 2.1) หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต (ผลกระทบ 0.4) หมวดซีเมนต์ (ผลกระทบ 0.3) หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (ผลกระทบ 0.3) และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ (ผลกระทบ 0.2)

รายละเอียด.......

คำชี้แจงการปรับปรุงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ปีฐาน 2553

              กระทรวงพาณิชย์ โดยกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ การค้า เป็นหน่วยงานที่จัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เป็นดัชนีที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างโดยเฉลี่ย  ซึ่งเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของการก่อสร้างต่าง ๆ การจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง จำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยจะมีการสำรวจปรับปรุงลักษณะจำเพาะสินค้า (Specifications) และแหล่งจัดเก็บข้อมูลราคาเป็นประจำทุกปี ในส่วนของการปรับปรุงโครงสร้างรายการ (Items) น้ำหนักรายการสินค้า (Weights) และปีฐาน (Base year) จะดำเนินการปรับทุกๆ 5 ปี ตามการจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย (Input – Output Table of Thailand) ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)  เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลจากตารางดังกล่าวในการจัดทำซึ่งตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่ (สศช.) จัดทำและเผยแพร่ล่าสุด คือ ปี2553 นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนประกอบการพิจารณา เช่น สำนักงบประมาณกระทรวงอุตสาหกรรม บริษัทผู้แทนจำหน่าย เป็นต้น

รายละเอียด.......