ดัชนีราคาผู้ผลิต

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือนมกราคม 2564

     สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ

                  ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนนมกราคม 2564 (ปี 2558 = 100) เท่ากับ 98.8เทียบกับเดือนมกราคม 2563 ลดลงร้อยละ 0.6 (YoY) เป็นผลจาก หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.5จากกลุ่มสินค้าสำคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก การกลั่นปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ สิ่งทอ และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ซึ่งมีปัจจัยหลักจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ทำให้ความต้องการสินค้าชะลอตัว และราคาต้นทุนวัตถุดิบปรับลดลง และ หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 18.2จากสินค้าสำคัญ ได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ และคอนเดนเสท ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง สูงขึ้นร้อยละ 3.6 จากสินค้าสำคัญ อาทิ ข้าวเปลือก และยางพารา จากความต้องการที่มีอย่างต่อเนื่อง อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชผัก จากปริมาณผลผลิตลดลง รวมทั้งมีมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ ช่วยให้ราคาพืชเกษตรสำคัญปรับตัวสูงขึ้น 
                 ดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) พบว่า ดัชนีหมวดสินค้าสำเร็จรูป หมวดสินค้ากึ่งสำเร็จรูป (แปรรูป) และหมวดสินค้าวัตถุดิบ หดตัวร้อยละ 0.4 2.4 และ 2.2 ตามลำดับ เป็นผลจากสินค้าทุน สินค้ากึ่งสำเร็จรูปที่ไม่ใช่อาหารและสินค้า วัตถุดิบที่ไม่ใช่อาหาร อย่างไรก็ตาม สินค้าสำคัญในห่วงโซ่อุปทานที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ตามวัตถุดิบ ได้แก่ อ้อย -น้ำตาลทรายดิบ -น้ำตาลทรายขาว ตามผลผลิตที่ลดลง  น้ำยางสด/ ยางแผ่นดิบ - น้ำยางข้น/ยางแผ่นรมควัน/ยางแท่ง  และผลปาล์มสด - น้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ จากความต้องการเพิ่มขึ้น ประกอบกับมาตรการสนับสนุนการใช้ในประเทศ

      

รายละเอียด............