ดัชนีราคาผู้ผลิต

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2564

     สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ

                  ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products byActivity)เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ปี 2558 = 100) เท่ากับ 99.3เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (YoY)เป็นผลจากหมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง สูงขึ้นร้อยละ 3.9 จากสินค้าส าคัญ อาทิ ข้าวเปลือก มันส าปะหลังสด อ้อย ผลปาล์มสด และยางพารา ตามความต้องการ ที่มีอย่างต่อเนื่อง สุกรมีชีวิต ไข่ และผลิตภัณฑ์จากการประมง ซึ่งเป็นผลจากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ส่งผลให้การบริโภคสินค้าเพิ่มขึ้น และหมวด ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.3 จากกลุ่มสินค้าส าคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก โลหะขั้นมูลฐาน ผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ กระดาษ เคมีภัณฑ์ จากราคา วัตถุดิบที่สูงขึ้นและปริมาณผลผลิตสินค้าบางรายการปรับลดลง ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 15.1 จากสินค้าส าคัญ ได้แก่ น้ ามันปิโตรเลียมดิบ และก๊าซธรรมชาติ ดัชนีราคาผู้ผลิต

                  แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) พบว่า ดัชนีหมวดสินค้าส าเร็จรูป ลดลงร้อยละ 0.3 จากสินค้าทุน (เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์)  และหมวด สินค้าวัตถุดิบ ลดลงร้อยละ 0.3 จากวัตถุดิบที่ไม่ใช่อาหาร (ก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสท) ขณะที่ดัชนี หมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป (แปรรูป)  โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง แต่กลุ่มสินค้าในหมวดนี้มีการเปลี่ยนแปลง โดยกลุ่มสินค้ากึ่งส าเร็จรูปส าหรับอุตสาหกรรม ราคาปรับลดลง ขณะที่สินค้ากึ่งส าเร็จรูปก่อสร้าง ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
      

รายละเอียด............