ดัชนีราคาผู้ผลิต

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือนมีนาคม และไตรมาสที่ 1 ปี 2564

     สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ

                  ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนมีนาคม 2564 (ปี 2558 = 100) เท่ากับ 100.5 เทียบกับเดือนมีนาคม 2563 สูงขึ้น ร้อยละ 2.6 (YoY) เป็นผลจากหมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง สูงขึ้นร้อยละ 8.1จาก สินค้าส าคัญ อาทิ ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ มันสำปะหลังสด อ้อย ผลปาล์มสด และยางพารา ตามความต้องการที่มีอย่างต่อเนื่อง สุกรมีชีวิต ไข่ และผลิตภัณฑ์จากการประมง เนื่องจาก มาตรการต่างๆ ของภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ส่งผลให้การบริโภคสินค้าเพิ่มขึ้น และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 2.5 จากกลุ่มสินค้าส าคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก การกลั่นปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก โลหะขั้นมูลฐาน ผลิตภัณฑ์ โลหะประดิษฐ์ กระดาษ เคมีภัณฑ์ จากราคาวัตถุดิบสูงขึ้น ประกอบกับค่าเงินบาทอ่อนค่า ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 11.8 จากสินค้าส าคัญ ได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียมดิบ และก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้ การผลิตและการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น การผ่อนคลาย มาตรการล็อคดาวน์ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับมีมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจของหลายประเทศ เป็นปัจจัยหนุนให้สินค้าสำคัญที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลายชนิด มีราคาสูงขึ้น นอกจากนี้ การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในการส่งออกและนำเข้าสินค้า ส่งผลกระทบให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นด้วย

                   ดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) พบว่า ดัชนีหมวดสินค้าสำเร็จรูป หมวดสินค้ากึ่งสำเร็จรูป (แปรรูป) และหมวดสินค้าวัตถุดิบ สูงขึ้น ร้อยละ 1.0 4.8 และ 3.3 ตามล าดับ โดยมีสินค้าสำคัญในห่วงโซ่อุปทานที่ราคาปรับสูงขึ้น ตามวัตถุดิบ ได้แก่ น้ำยางสด/ยางแผ่นดิบ –ยางแผ่นรมควัน/ยางแท่ง มันสำปะหลังสด – มันเส้น/ มันอัดเม็ด/แป้งมันสำปะหลัง อ้อย – น้ำตาลทรายดิบ – น้ำตาลทรายบริสุทธิ์ เนื่องจากผลผลิตลดลง ปาล์มสด – น้ำมันปาล์มดิบ- น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ จากมาตรการสนับสนุนการใช้ในประเทศ

รายละเอียด............ 

 

คำชี้แจงการปรับปรุงปีฐานดัชนีราคาผู้ผลิต ปีฐาน 2558

                    กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า เป็นหน่วยงาน ที่จัดทำและเผยแพร่ดัชนีราคาผู้ผลิตเป็นประจำทุกเดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคา สินค้าโดยเฉลี่ยที่ผู้ผลิตในประเทศได้รับจากการขายสินค้า ณ แหล่งผลิต ไม่รวมค่าขนส่งและภาษี มีจ านวน 2 โครงสร้าง ได้แก่ 1. ดัชนีราคาผู้ผลิต โครงสร้างแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (Classification of Products by Activity : CPA) ประกอบด้วย ดัชนีรวม และดัชนีระดับหมวดใหญ่ จ านวน 3 หมวด คือ หมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและ การประมง หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2. ดัชนีราคาผู้ผลิต โครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (Stage of Processing : SOP) ประกอบด้วย 3 หมวดใหญ่ คือ ดัชนีหมวดสินค้าส าเร็จรูป หมวดสินค้ากึ่งสำเร็จรูป และหมวดสินค้าวัตถุดิบ

รายละเอียด...........