ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564

               กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาวัสดุก่อสรา้งเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เท่ากับ 109.7 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สูงขึ้นร้อยละ 4.3 (YoY)โดยสูงขึ้นตามราคาสินค้าในกลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กเป็นส าคัญ ซึ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 21.0 เนื่องจากปริมาณเหล็กในตลาดโลกลดลง จากนโยบายของรัฐบาลจีน ในการจ ากัดการส่งออกเหล็กกึ่งส าเร็จรูป และการลดก าลังการผลิตในประเทศจีน ตามแผน แม่บทปี 2564 เพื่อการลดการปล่อยมลภาวะ ส่งผลให้ราคาเหล็กในตลาดโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา กระเบื้อง และ วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ก็มีการปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุน ในขณะที่หมวดซีเมนต์ หมวดผลิตภัณฑ์ คอนกรีต หมวดสุขภัณฑ์ และหมวดวัสดุฉาบผิว ยังคงปรับตัวลดลงตามสภาพเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการก่อสร้างและธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่ยังคงซบเซา

 

 

 

รายละเอียด.......

คำชี้แจงการปรับปรุงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ปีฐาน 2553

              กระทรวงพาณิชย์ โดยกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ การค้า เป็นหน่วยงานที่จัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เป็นดัชนีที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างโดยเฉลี่ย  ซึ่งเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของการก่อสร้างต่าง ๆ การจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง จำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยจะมีการสำรวจปรับปรุงลักษณะจำเพาะสินค้า (Specifications) และแหล่งจัดเก็บข้อมูลราคาเป็นประจำทุกปี ในส่วนของการปรับปรุงโครงสร้างรายการ (Items) น้ำหนักรายการสินค้า (Weights) และปีฐาน (Base year) จะดำเนินการปรับทุกๆ 5 ปี ตามการจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย (Input – Output Table of Thailand) ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)  เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลจากตารางดังกล่าวในการจัดทำซึ่งตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่ (สศช.) จัดทำและเผยแพร่ล่าสุด คือ ปี2553 นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนประกอบการพิจารณา เช่น สำนักงบประมาณกระทรวงอุตสาหกรรม บริษัทผู้แทนจำหน่าย เป็นต้น

รายละเอียด.......