ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนพฤศจิกายน 2565

               

        ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤศจิกายน 2565 เท่ากับ 119.6 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2564 สูงขึ้นร้อยละ 3.1 (YoY) สูงขึ้นในอัตราที่ชะลอลง เนื่องจากดัชนีราคายังสูงขึ้นในทุกหมวดเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นผลจากต้นทุนที่สูงขึ้นตามราคาวัตถุดิบและพลังงาน อย่างไรก็ตามราคาเหล็กในประเทศที่เริ่มอ่อนตัวลงจากความต้องการใช้ลดลง และราคาเหล็กในประเทศจีนที่ปรับลดลงตามราคาวัตถุดิบและความต้องการใช้ในประเทศจีนลดลงขณะที่ปริมาณผลผลิตขยายตัว ส่งผลให้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างมีทิศทางชะลอลง

       เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง แต่หากพิจารณาเป็นรายหมวดสินค้าก็จะมีทั้งที่ไม่เปลี่ยนแปลง สูงขึ้น และลดลง 

 

รายละเอียด.......

คำชี้แจงการปรับปรุงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ปีฐาน 2553

              กระทรวงพาณิชย์ โดยกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ การค้า เป็นหน่วยงานที่จัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เป็นดัชนีที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างโดยเฉลี่ย  ซึ่งเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของการก่อสร้างต่าง ๆ การจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง จำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยจะมีการสำรวจปรับปรุงลักษณะจำเพาะสินค้า (Specifications) และแหล่งจัดเก็บข้อมูลราคาเป็นประจำทุกปี ในส่วนของการปรับปรุงโครงสร้างรายการ (Items) น้ำหนักรายการสินค้า (Weights) และปีฐาน (Base year) จะดำเนินการปรับทุกๆ 5 ปี ตามการจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย (Input – Output Table of Thailand) ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)  เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลจากตารางดังกล่าวในการจัดทำซึ่งตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่ (สศช.) จัดทำและเผยแพร่ล่าสุด คือ ปี2553 นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนประกอบการพิจารณา เช่น สำนักงบประมาณกระทรวงอุตสาหกรรม บริษัทผู้แทนจำหน่าย เป็นต้น

รายละเอียด.......