ดัชนีราคาผู้บริโภค

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนมีนาคม และไตรมาสที่ 1 ปี 2564

               กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนมีนาคม 2564 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ -0.08 (YoY) เป็นกำรหดตัวในอัตรำที่ต่ำที่สุดในรอบ 13 เดือน นับตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในเดือนมีนำคม 2563 ที่ลดลงร้อยละ -0.54 ซึ่งเป็นผลจากกลุ่มพลังงานปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 1.35 จากการสูงขึ้นของราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงร้อยละ 17.18 เนื่องจากโอเปกและชาติพันธมิตร (โอเปกพลัส) ลดกำลังการผลิตของกลุ่มเหลือที่ระดับ 7.2 ล้านบาเรลต่อวัน ไปจนถึงเดือน เมษายนนี้ ขณะที่กลุ่มอาหารสดยังคงหดตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ -1.06 จากการลดลงของ ข้าวสาร ไก่สด ไข่ไก่ และผักสด เป็นสำคัญ ส่วนเนื้อสุกรมีราคาสูงขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากสุกร โตช้าในฤดูร้อน และมีต้นทุนป้องกันโรค ASF มากขึ้น สำหรับราคาอาหารสำเร็จรูป เครื่องประกอบอาหาร และของใช้ส่วนบุคคลยังทรงตัวและเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นของ ห้างโมเดิร์นเทรด นอกจากนี้ จากมาตรการคนละครึ่งที่หมดในเดือนมีนาคม 2564 รวมถึง มาตรการเราชนะ ส่งผลต่อกำลังซื้อของประชาชนและทำให้การค้าขายคึกคักมากขึ้น ทั้งนี้ เมื่อหักอาหาสดและพลังงานออกแล้ว เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวที่ร้อยละ 0.09 (จำกเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 0.04) และไตรมาสแรกของปี 2564 เงินเฟ้อทั่วไปลดลงร้อยละ -0.53 (YoY) และเงินเฟ้อพื้นฐานสูงขึ นร้อยละ 0.12 (YoY)  

รายละเอียด......

 

คำชี้แจงการปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐาน 2562

              กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า เป็นหน่วยงานที่จัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดภาวะคาครองชีพ ของประชาชนและอัตราเงินเฟ้อของประเทศ ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงฐานกำรคำนวณเงินเฟ้อ เป็นประจำต่อเนื่องทุกๆ 4 – 5 ปี ในปี 2564 ได้ดำเนินการปรับปรุงปีฐานการคำนวณเงินเฟ้อ จากปี 2558 เป็นปี 2562 ซึ่งเป็นการพัฒนาปรับปรุงครั้งที่ 11 นับตั้งแต่เริ่มใช้ผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสำนักงำานสถิติแห่งชาติเป็นข้อมูลในการจัดทำโครงสร้างน้ำหนักค่าใช้จ่ายและรายการสินค้าในกำรคำนวณ เพื่อให้ดัชนีมีความทันสมัยและสอดคล้องกับโครงสร้างและพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่วนใหญ่ มีการปรับปีฐานการคำนวณเงินเฟ้อเป็นประจำทุก 4 - 5 ปี และเป็นไปตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการจัดทำดัชนี ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ และหน่วยงานที่นำข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคไปใช้ประโยชน์  

รายละเอียด......