ดัชนีราคาผู้บริโภค

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนพฤศจิกายน 2565

         

         อัตราเงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายน 2565 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 5.55 (YoY) เป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 (เดือนกันยายน และตุลาคม 2565 สูงขึ้นร้อยละ 6.41 และ 5.98 ตามลำดับ) และเมื่อเทียบกับ เดือนก่อนหน้า ลดลงร้อยละ -0.13 (MoM) จากการลดลงของราคาสินค้าในกลุ่มอาหารสด อาทิ ผักสดและผลไม้สด เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมได้คลี่คลายลง รวมทั้งการลดลงของราคาเนื้อสุกร และไข่ไก่ นอกจากนี้สินค้าในกลุ่มเครื่องประกอบอาหาร โดยเฉพาะน้ำมันพืชราคายังคงลดลงส่งผลให้หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวที่ร้อยละ 8.40 จากร้อยละ 9.58 ในเดือนก่อนหน้า สำหรับหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 3.59 จากการสูงขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าโดยสารสาธารณะ เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม มีสินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์ และโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น และเฉลี่ย 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) ของปี 2565 อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นร้อยละ 6.10 (AoA)

         ทั้งนี้ เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวร้อยละ 3.22 (YoY) เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สูงขึ้นร้อยละ 0.13 และเฉลี่ย 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) ของปี 2565 สูงขึ้นร้อยละ 2.44 

                  

รายละเอียด......

 

คำชี้แจงการปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐาน 2562

              กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า เป็นหน่วยงานที่จัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดภาวะคาครองชีพ ของประชาชนและอัตราเงินเฟ้อของประเทศ ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงฐานกำรคำนวณเงินเฟ้อ เป็นประจำต่อเนื่องทุกๆ 4 – 5 ปี ในปี 2564 ได้ดำเนินการปรับปรุงปีฐานการคำนวณเงินเฟ้อ จากปี 2558 เป็นปี 2562 ซึ่งเป็นการพัฒนาปรับปรุงครั้งที่ 11 นับตั้งแต่เริ่มใช้ผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสำนักงำานสถิติแห่งชาติเป็นข้อมูลในการจัดทำโครงสร้างน้ำหนักค่าใช้จ่ายและรายการสินค้าในกำรคำนวณ เพื่อให้ดัชนีมีความทันสมัยและสอดคล้องกับโครงสร้างและพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่วนใหญ่ มีการปรับปีฐานการคำนวณเงินเฟ้อเป็นประจำทุก 4 - 5 ปี และเป็นไปตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการจัดทำดัชนี ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ และหน่วยงานที่นำข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคไปใช้ประโยชน์  

รายละเอียด......