ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการมีส่วนร่วม..

>> 29 ตค. 64 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ แถลงข่าวดัชนีความเชื่อมั่นจังหวัดชายแดนใต้

>> 7 เมย. 64 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ประชุมทางวิชาการด้านความร่วมมือในการจัดทำและพัฒนาเครื่องชี้วัด ระหว่างสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กับ กองบัญชาการกองทัพไทย

>> 17 พ.ย. 63 สนค. โดยกอง ดศ. ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันหารือการพัฒนาและปรับปรุงรายการ สินค้าวัสดุก่อสร้างที่ช่วยลดการผลิตก๊าซเรือนกระจก เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

>> 14 ธค. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ได้พบปะหารือกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศสหกิจการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประสานขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความเช

>> 28 กันยายน 2563 กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า หารือร่วมกับบริษัท ไฟเบอร์เทค จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบสำรองน้ำ ในการพัฒนาการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง

>> 30 กย. 63 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดประชุมหารือทบทวนการจัดเก็บข้อมูลสำหรับจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (บุคคลภายนอกที่สำรวจจัดเก็บข้อมูลฯ ในส่วนกลาง จำนวน 34 คน)

>> 23 กย. 63 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี ตันโช คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อประสานขอความร่วมมือในการตอบแบบสารวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค
การแสดงผลเว็บไซต์สามารถแสดงผลได้ดีใน Browser Internet Explorer Version 9.0+ ขึ้นไป Mozilla Firefox Version 40+ และ Google Chrome Version 45+ในโหมดกราฟฟิกความละเอียด 800 X 600 พิกเซล และ 1024 X 768 พิกเซล