ปฎิทินแถลงข่าว

ปฏิทินแถลงข่าว

ปฏิทินแถลงข่าวและเผยแพร่ดัชนีประจำปี 2564
(ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิต ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณค่า K
และราคาวัสดุก่อสร้าง)

ดัชนีราคาเดือน

กำหนดวันแถลงข่าว 

มกราคม 2564

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

กุมภาพันธ์ 2564

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

มีนาคม 2564

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564

เมษายน 2564

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564

พฤษภาคม 2564

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564

มิถุนายน 2564

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564

กรกฏาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564

กันยายน 2564

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

ตุลาคม 2564

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

พฤศจิกายน 2564

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

ธันวาคม 2564

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565

หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม