ข่าว/กิจกรรม สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า

     บริการข้อมูลโดยผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง
  คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ

21 กันยายน 2547

  การจ้างเอกชนดำเนินการจัดเก็บข้อมูล

20 กันยายน 2547

  สำรวจจำนวนเงินค่าเช่าบ้าน

6 กันยายน 2547

    แบบฟอร์มจัดจ้างบุคคลภายนอกจัดเก็บราคาสินค้า

2 กันยายน 2547

    สำรวจอัตราค่าเช่าบ้าน

28 กรกฏาคม 2547

    บัญชีรายชื่อปรับตำแหน่ง 

16 กรกฏาคม 2547

    แจ้งความประสงค์สับเปลี่ยนจังหวัด

15 กรกฏาคม 2547

    อนุญาติให้ข้าราชการลาออกจากราชการ

15 กรกฏาคม 2547

    คำสั่งเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สด.ในส่วนภูมิภาค

25 มิถุนายน 2547

    การปรับขั้นเงินเดือน

24 มิถุนายน 2547

    ขอให้ส่งรายชื่อบุตร-ธิดาของข้าราชการเพื่อขอรับทุน

25 พฤษภาคม 2547

    เลื่อนขั้นเงินเดือน

25 พฤษภาคม 2547

    สำรวจการซ่อมแซฒครุภัณฑ์

6 พฤษภาคม 2547

    แจ้งรายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 3 (กรมพัฒนาธุรกิจฯ)

3 พฤษภาคม 2547

    การพัฒนาจัดทำดัชนีจากผู้เชี่ยวชาญออสเตรเลีย

27 เมษายน 2547

    คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

26 เมษายน 2547

    ปัญหาการเข้าดูข้อมูลทาง Internet เว็บไชด์ของสำนักดัชนี(cpi ระดับจังหวัด)

26 เมษายน 2547

    รายชื่อ จนท. ส่วนภูมิภูมิภาคสอบผ่านซี 6

26 เมษายน 2547

    รายชื่อผู้สอบผ่านซี 6

25 มีนาคม 2547

    แบบฟอร์มสำรวจบ้านเช่า

17 มีนาคม 2547

    การพิจารณาความดีความชอบ

10 มีนาคม 2547

    หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย 

24 กุมภาพันธ์ 2547

    สัญญาจัดจ้างระดับจังหวัด

16 กุมภาพันธ์ 2547

    รายละเอียดการกรอกใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการ (ด่วน)

6 มกราคม 2547

 

  ประกาศ  เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการ

22 มกราคม 2547

    การดำเนินงานสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำCPI รายจังหวัด

9 ธันวาคม2546

    บัญชีถือจ่ายชั่วคราว(จ2.)

13  ตุลาคม 2546

    ใบสั่งจ้างต่างๆ

10  ตุลาคม 2546

    ข่าวต่างๆ สำหรับเจ้าหน้าที่

24  กันยายน 2546

 
  ข่าวต่างๆ สำหรับเจ้าหน้าที่

19  กันยายน 2546

 
  ข่าวต่างๆ สำหรับเจ้าหน้าที่

19  กันยายน 2546

 
  การจัดจ้างเอกชนดำเนินการจัดเก็บราคาสินค้าฯ

2  กันยายน 2546

 
  ทุนการศึกษาต่างประเทศ

22 สิงหาคม  2546

 
  การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการตกเบิก ณ สำนักเบิกเงินเดือนใหม่

19  สิงหาคม  2546

 
  โบนัส

31  กรกฎาคม  2546

 
  คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ