สถิติดัชนีเศรษฐกิจการค้า

"ดัชนีทันสมัย  ใส่ใจบริการ  พัฒนางานสู่สากล"

สถิติดัชนีเศรษฐกิจการค้า
1.1 คำชี้แจง

1.2 ข้อมูลดัชนีย้อนหลัง (ปี 2541-2551)