โครงสร้างบุคลากร

-ว่าง- ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
น.ส. สุรัชาณี เนียมประเสริฐ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน

นางกัลยารัตน์ วงศาโรจน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางเปมิกา ทัญญกรรม
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน
กลุ่มดัชนีราคาค่าบริการ
นางจุฑามาศ ชัยวงค์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน

น.ส. รัชดาภรณ์ รุ่งฤทธิ์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางเอมอร จารุวรรโณ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

น.ส.กรรณิการ์ พรพิพัฒน์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
กลุ่มมาตรฐานข้อมูลและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
นายประพันธ์ ทีคลัง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน

น.ส.อกนิษฐ์ รอดประเสริฐ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

น.ส.ทิพย์เกษม เมฆจรูญ
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
กลุ่มดัชนีราคาผู้บริโภค
นายอิทธิเดโช เมตตา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน

สมเดช อุดมชัย
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

นางจรีพร รุ่งประเสริฐสุข
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

น.ส.ชลัยพร จิตตะทัต
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางวันดี คัณฑวงษ์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

น.ส.จารุณี จินดาไพศาล
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

น.ส.ปัทมาภรณ์ ด้วงบุญมา
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

-ว่าง-
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน

น.ส.ศิริกานดา ลิปิการกุล
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน

น.ส.อรอุษา เศรษฐศรีดำรง
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

น.ส.สายหยุด สุขทัศน์
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
กลุ่มดัชนีราคาผู้ผลิต
นางสุรีย์ พันธุ์งาม นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน

นายชาญยุทธ อ้นอรุณ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางชัญญพัชร์ เชาวน์ดี
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางพัชรีญา ถนอมจิตร
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นายนิกร มากเขียว
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางวิภาวรรณ ศรีจำปา
พนักงานราชการ
กลุ่มดัชนีราคาส่งออก - นำเข้า
น.ส.กาญจนา โปทอง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน

นางกชกร อิงปัญจลาภ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางมาลี หวังรุ่งโรจน์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

-ว่าง-
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

น.ส.ศิริวรรณ ทองสกุล
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

น.ส.ศศิธร รักสัจจะ
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
กลุ่มดัชนีการก่อสร้าง
น.ส.กัลยา คงหนู นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน

นายอรรณพ สุสุทธิพงศ์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

น.ส.วัลยา สุขารมย์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

น.ส.อัมพร พรหมเหมือน
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
กลุ่มวัฏจักรเศรษฐกิจการค้า
-ว่าง- นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน

นางมาลัย ชีวถนอมศักดิ์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

น.ส.วลัยพรรณ กำเนิดมณี
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ