โครงสร้างบุคลากร

นางไฉไล เตือนวีระเดช ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
น.ส. สุรัชาณี เนียมประเสริฐ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน

นางกัลยารัตน์ วงศาโรจน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางเปมิกา ทัญญกรรม
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน
กลุ่มดัชนีราคาค่าบริการ
นางจุฑามาศ ชัยวงค์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน

น.ส. รัชดาภรณ์ รุ่งฤทธิ์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางเอมอร จารุวรรโณ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

น.ส.กรรณิการ์ พรพิพัฒน์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
กลุ่มมาตรฐานข้อมูลและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
นายประพันธ์ ทีคลัง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน

น.ส.อรอุษา เศรษฐศรีดำรง
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

น.ส.ทิพย์เกษม เมฆจรูญ
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
กลุ่มดัชนีราคาผู้บริโภค
นายอิทธิเดโช เมตตา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน

สมเดช อุดมชัย
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

นางจรีพร รุ่งประเสริฐสุข
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

น.ส.ชลัยพร จิตตะทัต
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางวันดี คัณฑวงษ์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

น.ส.จารุณี จินดาไพศาล
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

น.ส.ปัทมาภรณ์ ด้วงบุญมา
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

น.ส.ปิยะวรรณ ศิริสืบ
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน

น.ส.ศิริกานดา ลิปิการกุล
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน

น.ส.อกนิษฐ์ รอดประเสริฐ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

น.ส.สายหยุด สุขทัศน์
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
กลุ่มดัชนีราคาผู้ผลิต
นางสุรีย์ พันธุ์งาม นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน

นายชาญยุทธ อ้นอรุณ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางชัญญพัชร์ เชาวน์ดี
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางพัชรีญา ถนอมจิตร
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นายนิกร มากเขียว
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางวิภาวรรณ ศรีจำปา
พนักงานราชการ
กลุ่มดัชนีราคาส่งออก - นำเข้า
น.ส.กาญจนา โปทอง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน

นางกชกร อิงปัญจลาภ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางมาลี หวังรุ่งโรจน์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

น.ส.กาญจนา โปทอง
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

น.ส.ศิริวรรณ ทองสกุล
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

น.ส.ศศิธร รักสัจจะ
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
กลุ่มดัชนีการก่อสร้าง
นายอรรณพ สุสุทธิพงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน

น.ส.กัลยา คงหนู
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

น.ส.วัลยา สุขารมย์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
กลุ่มวัฏจักรเศรษฐกิจการค้า
นางรัชนี รัตนชาติชูชัย นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน

นางมาลัย ชีวถนอมศักดิ์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

น.ส.วลัยพรรณ กำเนิดมณี
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ