โครงสร้างบุคลากร

 
นายวิชานัน นิวาตจินดา
ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางสาวสุรัชาณี เนียมประเสริฐ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางกัลยารัตน์ วงศาโรจน์
นางเปมิกา ทัญญกรรม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน
 
กลุ่มดัชนีราคาค่าบริการ
นางจุฑามาศ ชัยวงค์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางสาวรัชดาภรณ์ รุ่งฤทธิ์
นางสาวกรรณิการ์ พรพิพัฒน์
- ว่าง -
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 
กลุ่มมาตรฐานข้อมูลและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
นายประพันธ์ ทีคลัง
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางสาวอกนิษฐ์ รอดประเสริฐ
นางสาวทิพย์เกษม เมฆจรูญ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 
กลุ่มดัชนีราคาผู้บริโภค
นายอิทธิเดโช เมตตา
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายสมเดช อุดมชัย
นางจรีพร รุ่งประเสริฐสุข
นางสาวชลัยพร จิตตะทัต
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นางวันดี คัณฑวงษ์
นางสาวจารุณี จินดาไพศาล
นางสาวอรอุษา เศรษฐศรีดำรง
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นางสาวกนกวรรณ กนกกุลชัย
นางสาวปัทมาภรณ์ ด้วงบุญมา
นางจงกลณีย์ แอยอด
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน
นางสาวศิริกานดา ลิปิการกุล
นางสาวนันทวัน ไชยสิทธิ์
นางสาวสายหยุด สุขทัศน์
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
 
กลุ่มดัชนีราคาผู้ผลิต
นางสุรีย์ พันธุ์งาม
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายชาญยุทธ อ้นอรุณ
นางชัญญพัชร์ เชาวน์ดี
นางพัชรีญา ถนอมจิตร
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นายนิกร มากเขียว
นางวิภาวรรณ ศรีจำปา
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
พนักงานราชการ
 
กลุ่มดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า
นางสาวกาญจนา โปทอง
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางมาลี หวังรุ่งโจน์
นางสาวศิริวรรณ ทองสกุล
นางสาวศศิธร รักสัจจะ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
- ว่าง -
- ว่าง -
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 
กลุ่มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
นางสาวกัลยา คงหนู
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายอรรณพ สุสุทธิพงศ์
นางสาวอำพร พรหมเหมือน
นางสาวตรีพิพัฒน์ สุขารมย์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 
กลุ่มวัฏจักรเศรษฐกิจการค้า
- ว่าง -
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางมาลัย ชีวถนอมศักดิ์
นางสาววลัยพรรณ กำเนิดมณี
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ