โครงสร้างบุคลากร

 
นายวิชานัน นิวาตจินดา
ผู้อำนวยการกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า
 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายสัณฐิติ โคกทับทิม
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางสาวสุรัชาณี เนียมประเสริฐ
นางกัลยารัตน์ วงศาโรจน์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
กลุ่มดัชนีราคาค่าบริการ
นางจุฑามาศ ชัยวงค์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางสาวรัชดาภรณ์ รุ่งฤทธิ์
นางสาวกรรณิการ์ พรพิพัฒน์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 
กลุ่มมาตรฐานข้อมูลและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
นายประพันธ์ ทีคลัง
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางสาวอกนิษฐ์ รอดประเสริฐ
นางสาวทิพย์เกษม เมฆจรูญ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 
กลุ่มดัชนีราคาผู้บริโภค
นายอิทธิเดโช เมตตา
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางนิตยา ชูมี
นางจรีพร รุ่งประเสริฐสุข
นางสาวชลัยพร จิตตะทัต
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นางวันดี คัณฑวงษ์
นางสาวจารุณี จินดาไพศาล
นางสาวปัทมาภรณ์ ด้วงบุญมา
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
- ว่าง -
- ว่าง -
นางจงกลณีย์ แอยอด
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน
นางสาวศิริกานดา ลิปิการกุล
นางสาวนันทวัน ไชยสิทธิ์
นางสาวสายหยุด สุขทัศน์
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
 
กลุ่มดัชนีราคาผู้ผลิต
นางสุรีย์ พันธุ์งาม
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายชาญยุทธ อ้นอรุณ
นางชัญญพัชร์ เชาวน์ดี
นางพัชรีญา ถนอมจิตร
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นายนิกร มากเขียว
นางวิภาวรรณ ศรีจำปา
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
พนักงานราชการ
 
กลุ่มดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า
นางสาวกาญจนา โปทอง
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางมาลี หวังรุ่งโจน์
นางสาวศิริวรรณ ทองสกุล
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นางสาวศศิธร รักสัจจะ
วลัยพรรณ เชียงเงิน
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
 
กลุ่มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
นางสาวกัลยา คงหนู
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายอรรณพ สุสุทธิพงศ์
นางสาวพัชรี สำราญพิศ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นางสาวตรีพิพัฒน์ สุขารมย์
นางเปมิกา ธัญญกรรม
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน
 
กลุ่มวัฏจักรเศรษฐกิจการค้า
นายสมเดช อุดมชัย
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางมาลัย ชีวถนอมศักดิ์
นางสาวอัมพร พรหมเหมือน
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นางสาววลัยพรรณ กำเนิดมณี
นางสาววสุรีวัลย์ อินพุ่ม
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ