ดัชนีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

     รายงานดัชนีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนของไทย ไตรมาสที่ 3 ปี 2562

      กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รายงานดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 มีค่าเท่ากับ 106.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ลดลงร้อยละ 0.9 (YoY) โดยเป็นการลดลงของค่าบริการขนส่งทั้ง 3 หมวดหลัก คือ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 3.2 อาทิ ปลาทะเล กุ้งสด ข้าวโพด ไก่มีชีวิต ปีกไม้ ไม้ฟืน หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลง ร้อยละ 0.6 อาทิ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้้ายางข้น ขวดแก้ว สุขภัณฑ์ เนื้อสุกร ไก่สด น้้ามันปาล์มดิบ แป้งมันส้าปะหลัง ข้าวสาร อาหารสัตว์ น้้าตาลทราย น้้าเชื่อม และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 0.2 อาทิ ทราย หิน ดินขาว เป็นต้น

รายละเอียด..........