ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของไทย เดือนสิงหาคม 2562

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของไทย เดือนสิงหาคม 2562 ดังนี้

            ดัชนีราคาส่งออก เดือนสิงหาคม 2562 เท่ากับ 100.9 (ปี 2555 = 100) เทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 สูงขึ้นในอัตราชะลอลงที่ร้อยละ 0.3(YoY) จากผลของ ราคาสินค้าสําคัญบางรายการที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับคําสั่งซื้อจาก ตลาดต่างประเทศที่มีอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ข้าว ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ยางพารา ผลไม้สด แช่เย็นแช่แข็งและแห้ง หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ ทองคํา เครื่องจักรกลและ ส่วนประกอบ เครื่องสําอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม การเกษตร ได้แก่ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสําเร็จรูป ขณะที่หมวดสินค้าที่ส่งผลให้ดัชนีราคาส่งออกลดลง คือ หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ํามันสําเร็จรูปและนํ้ามันดิบ อย่างไรก็ตาม ทิศทางการชะลอตัวของ เศรษฐกจิโลกและผลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ยังคงยืดเยื้อ รวมถึง ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนท่ีมีแนวโน้มแข็งค้าต่อเนื่องอาจเป็นปัจจัยกดดันต่อทิศทาง ราคาส่งออกของไทยในระยะข้างหนา้ 

            ดัชนีราคานําเข้า เดือนสิงหาคม 2562 เท่ากับ 93.0 (ปี 2555 = 100) เทียบกับ เดือนสิงหาคม 2561 ลดลงร้อยละ 0.3 (YoY) เป็นผลมาจากดัชนีราคานําเข้า หมวดสินค้าเชื้อเพลิงปรับตัวลดลง ได้แก่ น้ํามันดิบ และน้ํามันสําเร็จรูป ขณะที่ หมวดสินค้าที่ปรับตัวสูงข้ึน ประกอบด้วย หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป ได้แก่ ทองคําอุปกรณ์ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และสัตว์น้ําสด แช่เย็นแช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสําเร็จรูป ด้ายและเส้นใย หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ และผลิตภัณฑ์ทําจากยาง หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ รถยนต์นั่ง และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน นาฬกิาและส่วนประกอบ

รายละเอียด.....