ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของไทย เดือนพฤศจิกายน 2562

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของไทย เดือนพฤศจิกายน 2562 ดังนี้

            ดัชนีราคาส่งออก เดือนพฤศจิกายน 2562 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (YoY) เป็นการปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง จากผลของราคาในหมวดสินค้าเกษตรกรรมเป็นสำคัญ สูงขึ้นร้อยละ 5.8 โดยเฉพาะข้าว ยางพารา ไก่สดแช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป และผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง เนื่องจาก สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนเริ่มคลี่คลาย รวมถึงปัญหา Brexit มีความชัดเจนขึ้น ขณะที่ หมวดสินค้าที่ปรับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 7.8 ได้แก่ น้้ามันส้าเร็จรูป และน้้ามันดิบ จากฐานของราคาน้้ามันดิบในช่วงก่อนหน้าที่อยู่ในระดับสูง และ หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.1 ได้แก่ เม็ดพลาสติก เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ ส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาง ตามการสั่งซื้อสินค้าที่ชะลอตัวลง สำหรับหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง

            ดัชนีราคานำเข้า เดือนพฤศจิกายน 2562เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.3 (YoY) จากผลของราคาในหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งเป็นหลัก สูงขึ้นร้อยละ 3.3 ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ และรถยนต์นั่ง หมวดสินค้าทุน สูงขึ้นร้อยละ 2.6ได้แก่ เครื่องจักร ไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และเครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 1.8 ได้แก่ สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องส้าอาง เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 1.7 ได้แก่ ทองคำา อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์ท้าจากพลาสติก ขณะที่หมวดสินค้าที่ดัชนีราคานำเข้าปรับลดลง คือ หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 17.1 ได้แก่ น้้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม และถ่านหิน ตามภาวะราคาตลาดโลก ประกอบกับเงินบาทแข็งค่า

             แนวโน้มราคาส่งออก-นำเข้าของไทย ยังคงได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว แต่เป็นไปในทิศทางเดียวกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ ราคาน้้ามันและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องที่ยังอยู่ในระดับต่า และเงินบาทแข็งค่า เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันของไทย อย่างไรก็ตาม สินค้าส่งออกของไทยมีความหลากหลายและคุณภาพสูง ท้าให้คาดว่าจะเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก และส่งผลดีต่อการส่งออกไทยในระยะข้างหน้า 

รายละเอียด.....