ดัชนีราคาผู้ผลิต

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือนพฤศจิกายน 2562

     สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนพฤศจิกายน 2562 (ปี 2553 = 100) เท่ากับ 100.4 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2561 ลดลงร้อยละ 2.1 (YoY) จากการลดลงของราคาหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมร้อยละ 2.6 และ ผลิตภัณฑ์จากเหมืองร้อยละ 7.0 โดยเฉพาะ น้้ามันเชื้อเพลิง น้้ามันปิโตรเลียมดิบ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง สิ่งทอ เยื่อกระดาษ และโลหะขั้นมูลฐาน โดยมีเหตุผลส้าคัญ จากภาวะ เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และการปรับลดลงของราคาน้้ามันดิบ ในขณะที่สินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้น ร้อยละ 3.7 แต่มีแนวโน้มชะลอตัวจากเดือนที่ผ่านมา โดยสินค้าส้าคัญที่มีราคาเพิ่มขึ้น ได่แก่ ข้าวเปลือกเหนียว ผลปาล์มสด และผลไม้
     ดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) พบว่า ดัชนีราคาของ ทั้งสามขั้นตอนการผลิตลดลง (YoY) ดังนี้ สินค้าวัตถุดิบลดลงร้อยละ 2.1 สินค้ากึ่งส้าเร็จรูปลดลงร้อย ละ 4.5 และสินค้าส้าเร็จรูปลดลงร้อยละ 1.0 โดยมีรายการสินค้าส้าคัญที่ปรับลดลงตามห่วงโซ่ อุปทานดังนี้ 1) หัวมันส้าปะหลังสด-มันเส้น-แป้งมันส้าปะหลัง 2) น้้ายางข้น-ยางแผ่นดิบ-ยางแท่งยางแผ่นดิบรมควัน-ผลิตภัณฑ์ยาง 3) น้้ามันปิโตรเลียมดิบ-เม็ดพลาสติก (เช่น เอทีลีน โพลีเอทีลีน โพ ลีโพรพิลีน)-น้้ามันส้าเร็จรูป (เช่น น้้ามันเตา น้้ามันเบนซิน) 4) อ้อย-น้้าตาลทราย โดยเหตุผลส้าคัญมา จากการปรับราคาตามตลาดโลก และปริมาณผลผลิตในประเทศ  

รายละเอียด............