ดัชนีราคาผู้ผลิต

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือนมีนาคม 2563

     สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ

                  แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนมีนาคม 2563 (ป% 2553 = 100) เท*ากับ 100.0 เทียบกับเดือนมีนาคม 2562 ลดลงร้อยละ 2.0 (YoY) โดยมีสาเหตุสําคัญจากหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 2.5 จากสินค้าสําคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เครื่องไฟฟIา อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ และผลิตภัณฑ์ยาง หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลง ร้อยละ 6.7 จากสินค้าสําคัญ ได่แก่ น้ํามันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติและแร่ โดยสินค้าเชื้อเพลิง และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ํามันปรับลดลงตามตลาดโลกและต้นทุนวัตถุดิบ ขณะที่หมวดผลผลิต เกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ 2.8 จากสินค้าสําคัญ อาทิ ข้าวเปลือกเหนียว อ้อย ปาล์ม สุกรมีชีวิต ไก่มีชีวิตและไข่ไก่ เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่มีปริมาณผลผลิตลดลงจากภาวะภัยแล้งและอีกส่วนหนึ่ง ได้รับแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐ ดัชนีราคาผู ผลิต

                 แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) พบว่า หมวดสินค้าสําเร็จรูป สินค้ากึ่งสําเร็จรูป (แปรรูป) และสินค้าทุน หดตัวร้อยละ 1.0 5.0 และ 0.3 ตามลําดับ โดยมีสินค้าสําคัญในห่วงโซ้อุปทานที่ราคาปรับลดลงตามวัตถุดิบ ได้แก่ น้ํายางข้น/ ยางแผ่นดิบ – ยางแผ่นรมควัน/ยางแท่ง มันสําปะหลัง – แปIงมันสําปะหลัง จากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับภาวะการค้าชะลอตัว สําหรับสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น ได้แก* อ้อย – น้ําตาลทรายดิบ – น้ําตาลทรายบริสุทธิ์ ผลผลิตลดลงจากภาวะภัยแล้ง ปาล์มสด – น้ํามันปาล์มดิบ- น้ํามันปาล์มบริสุทธิ์ จากมาตรการสนับสนุนการใช้ในประเทศ  

รายละเอียด............