ดัชนีราคาผู้ผลิต

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือนธันวาคม 2563

     สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ

                  ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนธันวาคม 2563 (ปี 2553 = 100) เท่ากับ 99.8 เทียบกับเดือนธันวาคม 2562 ลดลงร้อยละ 0.9 (YoY) เป็นผลจากหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.0 จากกลุ่มสินค้าสำคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ซึ่งมีปัจจัยหลักจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ทำให้ในปีนี้ความต้องการสินค้าชะลอตัว และราคาต้นทุนวัตถุดิบปรับลดลง และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 23.0 จากสินค้าสำคัญ ได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ และคอนเดนเสท ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 6.0 จากสินค้าสำคัญ อาทิ ข้าวเปลือก อ้อย พืชผัก จากปริมาณผลผลิตลดลง ผลปาล์มสด มันสำปะหลังสด และยางพารา จากความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ ช่วยให้ราคาพืชเกษตรสำคัญปรับตัวสูงขึ้น
                 ดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) หมวดสินค้าสำเร็จรูป ดัชนีโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่สินค้ากึ่งสำเร็จรูป (แปรรูป) และสินค้าวัตถุดิบ หดตัวร้อยละ 2.5 และ 1.4 ตามลำดับ โดยมีสินค้าสำคัญในห่วงโซ่อุปทานที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นตามวัตถุดิบ ได้แก่ อ้อย – น้ำตาลทรายดิบ - น้ำตาลทรายขาว ตามผลผลิตที่ลดลงจากภาวะภัยแล้ง น้ำยางข้น/ยางแผ่นดิบ - ยางแผ่นรมควัน/ยางแท่ง และผลปาล์มสด –น้ำมันปาล์มดิบ - น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ จากความต้องการเพิ่มขึ้น ประกอบกับมาตรการสนับสนุนการใช้ในประเทศ
      

รายละเอียด............