ดัชนีราคาผู้ผลิต

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือนกันยายน 2562

     สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนกันยายน 2562 (ปี2553 = 100) เท่ากับ 101.3 เทียบกับเดือนกันยายน 2561 ลดลงร้อยละ 1.9 (YoY) จากหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 2.8 โดยสินค้าส าคัญ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (กุ้งแช่แข็ง กากถั่วเหลือง น าตาลทราย ) กลุ่มน้ำมัน เชื้อเพลิง กลุ่มเคมีภัณฑ์ (เม็ดพลาสติก) กลุ่มส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) กลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (เหล็กแผ่น เหล็กเส้นและเหล็กฉาก) กลุ่มเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ กลุ่มสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (เส้นใยสังเคราะห์ ด้ายใยสังเคราะห์ผสมฝ้าย ด้ายฝ้าย) และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 7.1 จากกลุ่มสินค้าน้ำมันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติและแร่โลหะ (สังกะสี ดีบุก วุลแฟรม) เป็นไปตามภาวะตลาดโลก ขณะที่หมวดผลผลิต เกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 6.9 จากสินค้าสำคัญที่ปรับราคาสูงขึ้น กลุ่มผลผลิต การเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชผัก กลุ่มปศุสัตว์ ได้แก่ สุกร ไก่มีชีวิตและไข่ไก่ ผลผลิตเพียงพอกับความต้องการบริโภค ทำให้ราคาปรับขึ้นไม่มากนัก และกลุ่มปลาและสัตว์น้ำ สภาพอากาศแปรปรวน ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง  

รายละเอียด............