ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนมีนาคม และไตรมาสแรกปี 2563

               กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมีนาคม 2563 เท ากับ 104.6 เทียบกับ เดือนมีนาคม 2562 ลดลงร้อยละ 2.9 (YoY) ลดลงต อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 โดยมีปัจจัยสําคัญจากการลดลงของหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 11.6 ตามความต้องการ และต้นทุนที่ลดลง รวมทั้งหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต หมวดซีเมนต์ และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ที่ปรับลดลงร้อยละ 1.6 0.8 และ 0.7 ตามลําดับ สอดคล้องกับดัชนีการจําหน่าย วัสดุก่อสร้างและดัชนีการลงทุนภาคเอกชนที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง

               สรุปสถานการณ์ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างไตรมาส 1 ปี 2563 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ 2.1 โดยมีสาเหตุสําคัญจากการลดลงของราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับราคาผลิตภัณฑ์เหล็กโลกและการชะลอตัว ของเศรษฐกิจโลกและไทย เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ประกอบกับมีการนําเข้าเหล็กราคาถูกจํานวนมากในช่วงก่อนหน้า

รายละเอียด.......

คำชี้แจงการปรับปรุงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ปีฐาน 2553

              กระทรวงพาณิชย์ โดยกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ การค้า เป็นหน่วยงานที่จัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เป็นดัชนีที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างโดยเฉลี่ย  ซึ่งเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของการก่อสร้างต่าง ๆ การจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง จำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยจะมีการสำรวจปรับปรุงลักษณะจำเพาะสินค้า (Specifications) และแหล่งจัดเก็บข้อมูลราคาเป็นประจำทุกปี ในส่วนของการปรับปรุงโครงสร้างรายการ (Items) น้ำหนักรายการสินค้า (Weights) และปีฐาน (Base year) จะดำเนินการปรับทุกๆ 5 ปี ตามการจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย (Input – Output Table of Thailand) ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)  เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลจากตารางดังกล่าวในการจัดทำซึ่งตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่ (สศช.) จัดทำและเผยแพร่ล่าสุด คือ ปี2553 นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนประกอบการพิจารณา เช่น สำนักงบประมาณกระทรวงอุตสาหกรรม บริษัทผู้แทนจำหน่าย เป็นต้น

รายละเอียด.......