ดัชนีราคาผู้บริโภค

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนธันวาคม 2563

               กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนธันวาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันของ ปีก่อนลดลงร้อยละ -0.27 (YoY)เป็นการหดตัวในอัตราที่ต่่าที่สุดในรอบ 10 เดือน ซึ่งเป็นผลจากกลุ่มพลังงานที่ปรับตัวดีขึ้นและหดตัวน้อยที่สุดร้อยละ -6.78 ตั้งแต่ มีการลดลงของราคาน้่ามันเชื้อเพลิงในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประกอบกับสินค้า กลุ่มอาหารสดปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.25จากสินค้ากลุ่มเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้่า ที่ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.93 และผักสด สูงขึ้นร้อยละ 12.88 ส่าหรับสินค้ากลุ่มอื่น ๆ ยังทรงตัวและเคลื่อนไหวเล็กน้อย ถึงแม้จะเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แต่ด้วยมาตรการคนละครึ่งที่ขยายระยะเวลาไปถึงเดือนมีนาคม 2564ท่าให้ประชาชน มีทางเลือกในการซื้อสินค้ามากขึ้น และเมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก เงินเฟ้อพื้นฐานสูงขึ้นร้อยละ 0.19 (YoY) 

รายละเอียด......

 

คำชี้แจงการปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐาน 2558

              กระทรวงพาณิชย์ โดยกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็นหน่วยงานที่จัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดภาวะค่าครองชีพของประชาชนและอัตราเงินเฟ้อของประเทศ ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงฐานการคำนวณเงินเฟ้อ เป็นประจำต่อเนื่องทุก ๆ 4 – 5 ปี ในปี 2560 ได้ดำเนินการปรับปรุงปีฐานการคำนวณเงินเฟ้อ จากปี 2554 เป็นปี 2558 ซึ่งเป็นการ พัฒนาปรับปรุงครั้งที่ 10 นับตั้งแต่เริ่มใช้ผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นข้อมูลในการจัดทำโครงสร้างน้ำหนักค่าใช้จ่ายและรายการสินค้าในการคำนวณ เพื่อให้ดัชนีมีความทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบการบริโภค และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งประเทศส่วนใหญ่มีการปรับฐานการคำนวณเงินเฟ้อเป็นประจ าทุก 4 - 5 ปี และเป็นไปตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการจัดทำดัชนี ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ และหน่วยงานที่นำข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคไปใช้ประโยชน์  

รายละเอียด......