ดัชนีราคาผู้บริโภค

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือน มีนาคม 2563 และไตรมาสแรกปี 2563

               กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนมีนาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ -0.54 (YoY) หดตัวครั้งแรกในรอบ 33 เดือน และเป็นอัตราที่ต่ำที่สุด ในรอบ 51 เดือน โดยมีสาเหตุสําคัญจากการระบาดของไวรัสโควิด–19 และการลดลง ของกลุ่มพลังงาน ที่ลดลงต่ำสุดในรอบ 48 เดือน (ร้อยละ -11.14) ตามภาวะสงคราม ราคาน้ํามันโลกระหว่างซาอุดิอาระเบียและรัสเซีย ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง ในประเทศลดลงถึง 11 ครั้งในเดือนนี้ นอกจากนั้น กลุ่มอาหารสดแม้จะยังขยายตัว แต่ขยายตัวในอัตราต่ําที่สุดในรอบปีที่ร้อยละ 2.46 เป็นผลจากความต้องการที่ลดลงตาม จํานวนนักท่องเที่ยว การปิดให้บริการของร้านค้า และการปิดภาคเรียน ขณะที่ราคา อาหารสําเร็จรูป เครื่องประกอบอาหาร และของใช้ส่วนบุคคลยังทรงตัวและเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นของห้างโมเดิร์นเทรด อย่างไรก็ตาม สินค้าบางรายการ โดยเฉพาะ มะนาว ปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะภัยแล้ง และไข+ไก+ปรับขึ้นตามพฤติกรรมการซื้อไข+ครั้งละจํานวน มากเพื่อลดการเดินทางของผู้บริโภค ประกอบกับผลผลิตไข่ลดลงในช่วงฤดูแล้ง เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวที่ร้อยละ 0.54 (ลดลง จากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 0.58) และไตรมาสแรกปี 2563 เงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้น ร้อยละ 0.41 (YoY) และเงินเฟ อพื้นฐานสูงขึ้นร้อยละ 0.53 (YoY)   

รายละเอียด......

 

คำชี้แจงการปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐาน 2558

              กระทรวงพาณิชย์ โดยกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็นหน่วยงานที่จัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดภาวะค่าครองชีพของประชาชนและอัตราเงินเฟ้อของประเทศ ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงฐานการคำนวณเงินเฟ้อ เป็นประจำต่อเนื่องทุก ๆ 4 – 5 ปี ในปี 2560 ได้ดำเนินการปรับปรุงปีฐานการคำนวณเงินเฟ้อ จากปี 2554 เป็นปี 2558 ซึ่งเป็นการ พัฒนาปรับปรุงครั้งที่ 10 นับตั้งแต่เริ่มใช้ผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นข้อมูลในการจัดทำโครงสร้างน้ำหนักค่าใช้จ่ายและรายการสินค้าในการคำนวณ เพื่อให้ดัชนีมีความทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบการบริโภค และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งประเทศส่วนใหญ่มีการปรับฐานการคำนวณเงินเฟ้อเป็นประจ าทุก 4 - 5 ปี และเป็นไปตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการจัดทำดัชนี ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ และหน่วยงานที่นำข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคไปใช้ประโยชน์  

รายละเอียด......