ข่าวประชาสัมพันธ์>> 23-24 พ.ค. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการขายปลีกในเขต กทม. (ตลาดสะพานใหม่) ในการปรับปรุงการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค>> 13-17 พ.ค. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการการส่งออกและนำเข้า เพื่อพัฒนาการจัดทำดัชนีส่งออกและนำเข้า>> 21-22 พ.ค. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการขายปลีกในเขต กทม. (ตลาดจตุจักร) ในการปรับปรุงการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค>> 13-14 พ.ค. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการขายปลีกในเขต กทม. (ตลาดเทเวศน์) ในการปรับปรุงการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค>> 18-19 เม.ย. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการขายปลีกตลาดบางกะปิ กทม.ในการปรับปรุงการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค>> 9-11 เม.ย. 62 สนค. เข้าร่วมสังเกตการณ์งานสนามการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 62 จังหวัดตรัง>> 18-23 มี.ค. 62 สนค. หารือผู้ประกอบการภาคการผลิตจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลราคาผู้ผลิต>> 18-22 มี.ค. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการขายปลีกจังหวัดนครปฐม ในการปรับปรุงการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค>> 18 มี.ค. 62 สนค. ประชุมคณะทำงานพัฒนาการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง>> 17-21 มี.ค. 62 สนค. เข้าร่วมสังเกตการณ์งานสนามการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 62 จังหวัดกาฬสินธุ์>> 13-15 มี.ค. 62 สนค. หารือผู้ประกอบการภาคการผลิตจังหวัดราชบุรี เพื่อพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลราคาผู้ผลิต>> 11-15 มี.ค. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการการส่งออกและนำเข้า เพื่อพัฒนาการจัดทำดัชนีส่งออกและนำเข้า>> 11-13 มี.ค. 62 สนค. หารือผู้ประกอบการภาคการผลิตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลราคาผู้ผลิต>> 11-12 มี.ค. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการขายปลีกเขตห้วยขวาง กทม. ในการปรับปรุงการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค>> 10-15 มี.ค. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการขายปลีกจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการปรับปรุงการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค>> 25-28 ก.พ. 62 สนค. หารือผู้ประกอบการด้านการการขนส่งสินค้าทางถนน เพื่อพัฒนาการจัดทำดัชนีค่าบริการ>> 25 ก.พ. 62 สนค. ประชุมหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้บรโภค ณ ธกส. สำนักงานใหญ่ (นางเลิ้ง)>> 22 ก.พ. 62 สนค. ประชุมหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้บรโภค ณ ธกส. สำนักงานใหญ่ (บางเขน)>> 8 ก.พ. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการการผลิตในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาการจัดทำดัชนีผู้ผลิต>> 16 ม.ค. 62 สนค. ประชุมหารือกับหน่วยงานที่ข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง

Pages