กิจกรรมสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม>> 18 กย. 63 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อม จังหวัดชลบุรี>> 17 ก.ย. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 23">> 10 ก.ย. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 22">> 8 กย. 63 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดการบรรยายหลักคุณธรรม จริยธรรม นำสู่ความโปร่งใส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ และตรวจสอบข้อมูล>> 8 กย. 63 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดกิจกรรมประกาศยกย่องและเชิดชูบุคลากรในสังกัดกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า>> 8 กย. 63 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง วิธีครองตน ครองคน และครองงาน ในเชิงพุทธศาสนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน>> 3 ก.ย. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 21">> 30 ส.ค. 63 นายวิชานัน นิวาตจินดา ผอ.กองดชันีเศรษฐกิจการคา้ พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ณ สถาบันพลังจิตตานภุาพ 9 ไร่สมาธิบรรณรุจิ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี>> 27 ส.ค. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 20">> 26 สค. 63 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดกิจกรรมสร้างคุณค่าและมูลค่าจากขยะ>> 20 ส.ค. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 19">> 13 ส.ค. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 18">> 12 ส.ค. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมทำบุญ-ทำทาน เพื่อเป็นพระราชกุศุล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง>> 7-9 ส.ค. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 17">> 6 ส.ค. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 16">> 30 ก.ค. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 15">> 23 ก.ค. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 14">> 17-19 กรกฎาคม 2563 สนค. โดยนายวิชานัน นิวาตจินดา ผู้อำนวยการกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า และคณะดำเนินกิจกรรม “ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563" สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 13>> 15 ก.ค. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความพอเพียง ตู้ปันสุขกระทรวงพาณิชย์ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ "เติมต่อไม่รอแล้วนะ">> 16 ก.ค. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 12"

Pages