กิจกรรมสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม>> 20 ส.ค. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 19">> 13 ส.ค. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 18">> 12 ส.ค. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมทำบุญ-ทำทาน เพื่อเป็นพระราชกุศุล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง>> 7-9 ส.ค. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 17">> 6 ส.ค. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 16">> 30 ก.ค. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 15">> 23 ก.ค. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 14">> 17-19 กรกฎาคม 2563 สนค. โดยนายวิชานัน นิวาตจินดา ผู้อำนวยการกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า และคณะดำเนินกิจกรรม “ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563" สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 13>> 16 ก.ค. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 12">> 15 ก.ค. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความพอเพียง ตู้ปันสุขกระทรวงพาณิชย์ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ "เติมต่อไม่รอแล้วนะ">> 9 ก.ค. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 11">> 3 ก.ค. 63 สนค. โดย นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า นำเจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "“หล่อเทยีน ถวายสังฆทาน รักษาศีล สวดมนต์ เวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา” (ครั้งที่ 10) ณ วัดชมภูเวก">> 2 ก.ค. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "“กิจกรรมสะสมบญุ เนื่องในวนัอาสาฬหบชูา” ">> 25 มิ.ย. 63 สนค. โดย นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็นผู้นำในการดำเนินงานพาณิชย์คุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 9">> 19 มิ.ย. 63 สนค. โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร. บรรจบ บรรณรุจิ มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง "ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและตรวจสอบราคา">> 19 มิ.ย. 63 สนค. โดยนายวิชานัน นิวาตจินดา ผู้อำนวยการกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ได้จัดให้มีการให้ความรู้เรื่องความพอเพียง ผ่านสื่อวีดีทัศน์และเอกสาร>> 18 มิ.ย. 63 สนค. โดย นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็นผู้นำในการดำเนินงานพาณิชย์คุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 8">> 11 มิ.ย. 63 สนค. โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ได้จัดให้มีการเสวนาห้วข้อ "บทบาทวัดและภาครัฐ เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองกรค์คุณธรรม">> 11 มิ.ย. 63 สนค. โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ได้รับเกียรติจาก นายพิเชฐ พุ่มพันธ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ช บรรยายพิเศษ "ระเบียบราชการกับการป้องกันการทุจริต : เรื่องง่าย ๆ ที่อาจพลาดได้">> 11 มิ.ย. 63 สนค. โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ปาฐกถาพิเศษ "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ"

Pages