กิจกรรมสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม>> 12 พย. 63 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพาณิชย์คุณธรรม “ทาน ศีล ภาวนา” ครั้งที่ 31>> 5 พ.ย. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 30">> 30 ตค. 63 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ร่วมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อเป็นการดำรงรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทย>> 29 ต.ค. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 29">> 25 ตค. 63 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ถวายผ้ากฐิน ณ วัดธรรมาราม ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา>> 22 ต.ค. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 28">> 15 ต.ค. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 27">> 8 ต.ค. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 26">> 1 ต.ค. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 25"">> 30 กย. 63 สนค. โดย ดศ. จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการดำเนินงานเพื่อเป็นสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ให้กับกองการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม>> 30 กย. 63 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการดำเนินงานเพื่อเป็นสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ให้กับหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์>> 24 ก.ย. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 24">> 18 กย. 63 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อม จังหวัดชลบุรี>> 17 ก.ย. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 23">> 10 ก.ย. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 22">> 8 กย. 63 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดการบรรยายหลักคุณธรรม จริยธรรม นำสู่ความโปร่งใส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ และตรวจสอบข้อมูล>> 8 กย. 63 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดกิจกรรมประกาศยกย่องและเชิดชูบุคลากรในสังกัดกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า>> 8 กย. 63 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง วิธีครองตน ครองคน และครองงาน ในเชิงพุทธศาสนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน>> 3 ก.ย. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวินัย "สวดมนต์ เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ครั้งที่ 21">> 30 ส.ค. 63 นายวิชานัน นิวาตจินดา ผอ.กองดชันีเศรษฐกิจการคา้ พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ณ สถาบันพลังจิตตานภุาพ 9 ไร่สมาธิบรรณรุจิ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

Pages