Bureau of Trade and Economic Indicies
dit
ข้อมูลภายใน สำนักฯ
ภาระหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน
แบบสำรวจภาวะธุรกิจ
ระบบราคาสินค้าภูมิภาค
Intranet

ข้อมูลภายใน กรมฯ
สินค้าเกษตร
ระบบตลาดสินค้าเกษตร
สินค้าอุปโภคบริโภค
รักษาสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค
สิ่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงแรงงานฯ
กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
NECTEC
กรมส่งเสริมการส่งออก
EXIM Bank


ดัชนีราคา
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (CSI)
ดัชนีใช้คำนวณค่า K
ดัชนีราคาระหว่างประเทศ

ราคาสินค้า
ราคาวัสดุก่อสร้าง
ราคาวัสดุครุภัณฑ์
ราคาเฉลี่ยขายปลีกสินค้าและบริการ

กระทรวงพาณิชย์

ดัชนีวัฎจักรธุรกิจ
ดัชนีวัฎจักรเงินเฟ้อ
ดัขนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจ
ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออก
ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

แถลงข่าว
คำชี้แจงการปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภค

แบบสำรวจภาวะธุรกิจ
ระบบราคาสินค้าภูมิภาค


© สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
โทร. (02)622-2443 โทรสาร. (02)622-2484