ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ

ประเทศไทย 

ระดับจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
ลำปาง

นครราชสีมา

ขอนแก่น
สมุทรปราการ

ปทุมธานี

สระบุรี

ชลบุรี
สงขลา

สุราษฎร์ธานี

บทสรุปดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ

คำชี้แจง   
กระบวนการจัดทำและเผยแพร่