โครงสร้างกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า   โทรศัพท์  0 2507 5793 , 5795  
        โทรสาร    0 2507 5825 , 5806  
    http://www.price.moc.go.th  Mail :  indexmaster@moc.go.th  
           
บุคลาการในหน่วยงาน

 

ชื่อ ตำแหน่ง

เบอร์ติดต่อ

           
  กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า    
    นายวิชานัน นิวาตจินดา ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 0 2507 5791
         

  กลุ่มบริหารงานทั่วไป      
    น.ส.สุรัชาณี  เนียมประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงาน นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 0 2507 5815
    นางกัลยารัตน์  วงศาโรจน์   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 0 2507 5792
           
  กลุ่มดัชนีราคาค่าบริการ  
    นางจุฑามาศ  ชัยวงค์ หัวหน้ากลุ่มงาน นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ 0 2507 5817
    น.ส.รัชดาภรณ์  รุ่งฤทธิ์   นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 0 2507 6761
    น.ส.กรรณิการ์  พรพิพัฒน์   นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 0 2507 5819
         

  กลุ่มมาตรฐานข้อมูลและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  
    นายประพันธ์ ทีคลัง หัวหน้ากลุ่มงาน นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ 0 2507 5822
    น.ส.อกนิษฐ์ รอดประเสริฐ   นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 0 2507 5823
    น.ส.ทิพย์เกษม เมฆจรูญ   นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 0 2507 6592
       

  กลุ่มดัชนีราคาผู้บริโภค      
    นายอิทธิเดโช เมตตา หัวหน้ากลุ่มงาน นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ 0 2507 5818
    นางสาวนิตยา ชูมี   นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ 0 2507 5855
    นางจรีพร  รุ่งประเสริฐสุข   นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 0 2507 5849
    น.ส.ชลัยพร  จิตตะทัต   นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 0 2507 5849
    นางวันดี  คัณฑวงษ์   นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 0 2507 5852
    น.ส.จารุณี  จินดาไพศาล   นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 0 2507 5854
    น.ส.นกวรรณ  กนกกุลชัย   นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 0 2507 5854
    น.ส.ปัทมาภรณ์  ด้วงบุญมา   นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 0 2507 5847
    - ว่าง -   นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 0 2507 5847
    - ว่าง -   นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 0 2507 5847
    น.ส.ศิริกานดา ลิปิการกุล   เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน 0 2507 6711
    นางจงกลณีย์  แอยอด   เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน 0 2507 6711
    น.ส.นันทวัน ไชยสิทธิ์   เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน 0 2507 6711
    นางปาริชาติ สาระศรี   เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน 0 2507 5809
    นางสาวสายหยุด  สุขทัศน์   เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ช่วยราชการสำนักนายกฯ
         

  กลุ่มดัชนีราคาผู้ผลิต      
    นางสุรีย์  พันธุ์งาม หัวหน้ากลุ่มงาน นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ 0 2507 5820
    นายชาญยุทธ  อ้นอรุณ   นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 0 2507 5827
    นางชัญญพัชร์  เชาวน์ดี   นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 0 2507 5809
    นางพัชรีญา ถนอมจิตร   นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 0 2507 6708
    นายนิกร  มากเขียว   นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 0 2507 6709
    นางวิภาวรรณ  ศรีจำปา   พนักงานราชการ  0 2507 6713
         

  กลุ่มดัชนีราคาส่งออก - นำเข้า  
    น.ส.กาญจนา  โปทอง หัวหน้ากลุ่มงาน นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 0 2507 7337
    นางมาลี  หวังรุ่งโรจน์   นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 0 2507 7338
    น.ส.ศิริวรรณ ทองสกุล   นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 0 2507 6708
    น.ส.ศศิธร รักสัจจะ   นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ ช่วยราชการ (รัฐมนตรีว่าการ)
    น.ส.วลัยพรรณ เชียงเงิน   นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 0 2507 6708
       

  กลุ่มดัชนีการก่อสร้าง      
    น.ส.กัลยา  คงหนู หัวหน้ากลุ่มงาน นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 0 2507 6719
    นายอรรณพ  สุสุทธิพงศ์   นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 0 2507 5816
    น.ส.วัลยา  สุขารมย์   นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 0 2507 6762
    น.ส.พัชรี สำราญพิศ   นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 0 2507 6762
    นางเปมิกา ธัญญกรรม   เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน 0 2507 6762
         

  กลุ่มวัฏจักรเศรษฐกิจการค้า      
    นายสมเดช อุดมชัย หัวหน้ากลุ่มงาน นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ 0 2507 5805
    นางมาลัย  ชีวถนอมศักดิ์   นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 0 2507 6706
    น.ส.อำพร พรหมเหมือน   นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 0 2507 7336
    น.ส.วลัยพรรณ  กำเนิดมณี   นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 0 2507 7336
    น.ส.สุรีวัลย์ อินพุ่ม   นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 0 2507 7336