สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

วิสัยทัศน์ (ประจำปี 2552 - 2554)

    "เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและเป็นผู้นำในการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยในการจัดการ"

พันธกิจ

                1. กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งภายในประเทศละต่างประเทศ
    2. ขับเคลื่อนและบริหารยุทธศาสตร์การพาณิชย์ ด้วยระบบการจัดการสมัยใหม่โดยอาศัยเทคโนโลยีร่วมเป็นเครื่องมือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าสินค้าและบริการ
    3. เป็นแกนหลักในการพัฒนาและเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าในส่วนภูมิภาคสู่สากล
    4. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในด้านโครงสร้างระบบงาน การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ