ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไป

ชุด รายเดือน รายไตรมาส ราย 6 เดือน รายปี

ภาค

ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบ 6 เดือนก่อนหน้า ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบปีก่อนหน้า
เทียบเดือนก่อนหน้า เทียบเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า เทียบไตรมาสก่อหน้า เทียบไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า
ประเทศ
กรุงเทพและปริมณฑล
กลาง
เหนือ
ตอ./น.
ใต้


ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย

ชุด รายเดือน รายไตรมาส ราย 6 เดือน รายปี

ภาค

ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบ 6 เดือนก่อนหน้า ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบปีก่อนหน้า
เทียบเดือนก่อนหน้า เทียบเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า เทียบไตรมาสก่อหน้า เทียบไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า
ประเทศ
กรุงเทพและปริมณฑล
กลาง
เหนือ
ตอ./น.
ใต้


ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดนอกเขตเทศบาล

ชุด รายเดือน รายไตรมาส ราย 6 เดือน รายปี

ภาค

ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบ 6 เดือนก่อนหน้า ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบปีก่อนหน้า
เทียบเดือนก่อนหน้า เทียบเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า เทียบไตรมาสก่อหน้า เทียบไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า
ประเทศ
กลาง
เหนือ
ตอ./น.
ใต้