Untitled Page
Untitled Page


- คำชี้แจง การปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐาน 2558

เอกสารแนบ : 1. CPI_NOTE_2015.pdf

- สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินการปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐาน 2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Untitled Page
Untitled Page