Untitled Page

:: สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ::
Skip Navigation Links
" ดัชนีทันสมัย ใส่ใจบริการ พัฒนางานสู่สากล "
Untitled Page

 
 


- การเปลี่ยนแปลงกำหนดการเผยแพร่ดัชนีราคาส่งออก - นำเข้าของประเทศ


- สำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ได้พัฒนาและปรับปรุงการจัดทำดัชนีราคาส่งออก - นำเข้าของประเทศ โดยปรับปรุงข้อมูลจากการสำรวจให้เพิ่มมากขึ้นและต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มขึ้น จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการเผยแพร่รายงาน ดัชนีราคาส่งออก - นำเข้าของประเทศ รายเดือนทาง Website : www.price.moc.go.th จากการเผยแพร่ทุกวันทำการที่ 20 ของเดือนถัดไปเป็น การเผยแพร่ทุกวันทำการที่ 25 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ตั้งแต่ รายงานประจำเดือน มกราคม 2556 เป็นต้นไป

Untitled PageUntitled Page
เพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์ กรุณาใช้ Inter Explorer
 ติดต่อเรา
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 0 2507 7000 โทรสาร 0 2507 5825
e-mail : indexmaster@moc.go.th