Untitled Page
Untitled Page


- การเปลี่ยนแปลงกำหนดการเผยแพร่ดัชนีราคาส่งออก - นำเข้าของประเทศ


- สำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ได้พัฒนาและปรับปรุงการจัดทำดัชนีราคาส่งออก - นำเข้าของประเทศ โดยปรับปรุงข้อมูลจากการสำรวจให้เพิ่มมากขึ้นและต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มขึ้น จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการเผยแพร่รายงาน ดัชนีราคาส่งออก - นำเข้าของประเทศ รายเดือนทาง Website : www.price.moc.go.th จากการเผยแพร่ทุกวันทำการที่ 20 ของเดือนถัดไปเป็น การเผยแพร่ทุกวันทำการที่ 25 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ตั้งแต่ รายงานประจำเดือน มกราคม 2556 เป็นต้นไป

Untitled Page
Untitled Page