Untitled Page
Untitled Page


- แจ้งผู้ใช้ข้อมูลกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า


เนื่องจากข้อมูลของสำนักดัชนีฯ เป็นข้อมูล ณ ปัจจุบันแล้ว หากท่านผู้ใช้บริการได้จัดเก็บหน้าเว็บไซต์ของสำนักดัชนีฯ ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน และทำการ download ไฟล์จากหน้าเว็บที่จัดเก็บนั้น จะทำให้ข้อมูลที่ถูกบันทึกไม่ได้เป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน ดังนั้น จึงขอให้ท่านผู้ใช้บริการกดปุ่ม F5 เพื่อปรับปรุงหน้าจอให้เป็นปัจจุบันก่อน แล้วจึงค่อยทำการ download ข้อมูล

Untitled Page
Untitled Page