Untitled Page
Untitled Page
Untitled Page

URL..
รายละเอียด
ฐานข้อมูลเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทยฐานข้อมูลเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI), cpi, เงินเฟ้อ ,วัดค่าครองชีพ ,consumer price index ,ค่าใช้จ่าย,inflation,สถิติ,ตัวเลข
สมาชิกแบบสอบถามสมาชิกแบบสอบถามและตอบข้อมูล
ความรู้เกี่ยวกับดัชนีเศรษฐกิจการค้าความรู้เกี่ยวกับดัชนีเศรษฐกิจการค้า
ส่งไฟล์ข้อมูลให้ส่วนกลางส่งไฟล์ข้อมูลให้ส่วนกลาง
แจ้งข่าวเจ้าหน้าที่แจ้งข่าวเจ้าหน้าที่
แสดงความคิดเห็น Websiteแสดงความคิดเห็น Website สำนักดัชนีฯ
ดัชนีค่าบริการขนส่งทางถนน (RFTI)ดัชนีค่าบริการขนส่งทางถนน (RFTI)
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้า (CMI)ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้า (CMI) ,constuction materials indise, การเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง,หมวดเหล็ก ,หมวดซีเมนต์
ดัชนีที่ใช้คำนวณค่า Kดัชนีที่ใช้คำนวณค่า K , สัญญาแบบปรับราคาได้ในการก่อสร้าง,ESCALATION FACTOR ,ค่า K
ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าดัชนีราคาระหว่างประเทศ ,อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับเดือนก่อนหน้า,อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า,อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับข่าวเดียวกันปีก่อนหน้า,ดัชนีราคาส่งออก (exi),ดัชนีราคานำเข้า (imi),โครงสร้างสินค้าออก-เข้ากระทรวงพาณิชย์,สถิติ,คู่มือการจัดทำดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า,การปรับปรุงดัชนีราคาระหว่างประเทศปี 2550,คำชี้แจงดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า, Export price Index,change,Import Price Index
ปฏิทินแถลงข่าวปฏิทินแถลงข่าว
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สำนักงบประมาณราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สำนักงบประมาณ
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายในราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน
ภาวะเศรษฐกิจไทย(GDP) สศช. ภาวะเศรษฐกิจไทย(GDP) สศช.
ติดต่อสำนักดัชนีฯติดต่อสำนักดัชนีฯ
รู้ทันเงินเฟ้อรู้ทันเงินเฟ้อ
บริการออนไลน์บริการออนไลน์
เงื่อนไขการให้บริการเงื่อนไขการให้บริการ
บทสรุปผู้บริหาร ดัชนีราคาดัชนีราคา,เงินเฟ้อ,cpi,ซีพีไอ
บทสรุปผู้บริหาร ดัชนีเศรษฐกิจดัชนีเศรษฐกิจ
บทสรุปผู้บริหาร ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัดดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด
แผนผังเว็บไซต์แผนผังเว็บไซต์
วิสัยทัศน์/พันธกิจวิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กรโครงสร้างองค์กร
ช่องทางการให้บริการช่องทางการให้บริการ
ระบบงานราคาสินค้าภูมิภาค(เฉพาะเจ้าหน้าที่) ระบบงานราคาสินค้าภูมิภาค(เฉพาะเจ้าหน้าที่)
ดูผลสำรวจ แสดงความคิดเห็น Websiteดูผลสำรวจ แสดงความคิดเห็น Website ของสำนักฯ
บทสรุปผู้บริหาร (ย้อนหลัง) บทสรุปผู้บริหาร (ย้อนหลัง)
บทวิเคราะห์บทวิเคราะห์เศรษฐกิจ,สถานการณ์ราคาสินค้าตลาดโลก
รายงานการวิเคราะห์ภาวะเงินเฟ้อของไทยรายงานการวิเคราะห์ภาวะเงินเฟ้อของไทย
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI),ppi,cpa,sop,product ,producer price index , ดัชนีรวม,ดัชนีผลผลิตเกษตรกรรม,ดัชนีผลิตภัณฑ์จากเหมือง ,ดัชนีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,ดัชนีวัตถุดิบ,ดัชนีสินค้าแปรรูป,ดัชนีสินค้าสำเร็จรูป
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI)ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI)
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ TSSI
ดัชนีค่าบริการขนส่งทางถนนดัชนีค่าบริการขนส่งทางถนน,RFTI , rood freight transportation index , ผลิตขนส่งสินค้าทั่วไป บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ , บริการขนส่งน้ำมัน , บริการขนส่งก๊าซ ,บริการขนส่งสารเคมีปและผลิตภัณฑ์เคมี , บริการขนส่งสินค้าเบ็ดเตล็ด
กระดานถามตอบกระดานถามตอบ (Webboard)
ตารางเวลาเผยแพร่ข้อมูลตารางเวลาเผยแพร่ข้อมูล
ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด (CPI-P)ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด (CPI-P) ,province,เงินเฟ้อ,cpi จังหวัด,คู่มือการจัดทำ cpi จังหวัด
ราคากลางสินค้าวัสดุก่อสร้างราคากลางสินค้าวัสดุก่อสร้าง ,ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาค,ราคาเหล็ก,ราคาปูนซีเมนต์,ราคาท่อ
ราคาขายปลีกสินค้าและบริการราคาขายปลีกสินค้าและบริการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ดัชนีอุตสาหกรรม)สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สำนักงานสถิติแห่งชาติสำนักงานสถิติแห่งชาติ
สรุปและวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจสรุปและวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ
ดัชนีวัฏจักรธุรกิจ (CBI)ดัชนีวัฏจักรธุรกิจ (CBI)
ดัชนีวัฏจักรเงินเฟ้อ (CFI)ดัชนีวัฏจักรเงินเฟ้อ (CFI)
ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจ (CSB)ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจ (CSB)
ดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก (CSE)ดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก (CSE)
องค์ความรู้ด้านดัชนีองค์ความรู้ด้านดัชนี
โปรแกรม Acrobat Reader โปรแกรม Acrobat Reader
โปรแกรมดูไฟล์วีดีโอการแถลงข่าวผ่านเว็บไซต์ โปรแกรมดูไฟล์วีดีโอการแถลงข่าวผ่านเว็บไซต์
มองทิศทางเศรษฐกิจจากดัชนีเศรษฐกิจการค้า มองทิศทางเศรษฐกิจจากดัชนีเศรษฐกิจการค้า
แบบประเมินความพึงพอใจแบบประเมินความพึงพอใจ
ดัชนีราคา ส่งออก-นำเข้าดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า,วิเคราะห์ภาวะการส่งออกนำเข้า export-import
  Untitled Page
Untitled Page